OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 4.06.2023r.

 1. W dzi­siej­szą uro­czy­stość w naszej para­fii przy­ję­cie 36 dzie­ci do I Komu­nii św. o godz. 11.30
 2. W czwar­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. W eucha­ry­stycz­nej pro­ce­sji wyj­dzie­my na uli­ce naszych miast i dro­gi naszych wio­sek. Niech Chry­stus ukry­ty pod posta­cia­mi eucha­ry­stycz­ny­mi, bło­go­sła­wi naszym rodzi­nom, naszej para­fii. Niech świę­to to będzie dniem wyzna­nia naszej wiary.

W Boże Cia­ło Msze św. o godz. 8.15., cen­tral­na Msza św. z uro­czy­stą pro­ce­sją do 4 ołta­rzy zosta­nie odpra­wio­na o godz. 11.00., trze­cia Msza św. po powro­cie pro­ce­sji do kościoła.

 1. Czte­ry ołta­rze sta­wia­my przy tra­sie pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej, kwia­ty do poszcze­gól­nych ołta­rzy na Boże Cia­ło – przy­no­si­my uli­ca­mi jak co roku.

I – Jan Krzo­ska, ul. Długa

II – Moni­ka i Zbi­gniew Pie­sik, ul. Kościelna

III – ul. Kościel­na przy bra­mie na nową część cmentarza

IV – przy krzy­żu u zbie­gu ul. Kościel­nej i ul. Dłu­giej – na kwia­ty zbie­ra­ją miesz­kań­cy ul. Dłu­giej i Polnej

PLAN DLA STRAŻY POŻARNEJ

  1. do pierw­sze­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na — Gotelp
  2. do dru­gie­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na — Sta­re Prusy
  3. do trze­cie­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na – Złe Mięso
  4. do czwar­te­go ołta­rza bal­da­chim nie­sie Straż Pożar­na – Łąg i do kościoła

Nato­miast w tygo­dniu udział pro­ce­sji Stra­ży Pożar­nej biorą:

- nie­dzie­la i ponie­dzia­łek – Gotelp

- wto­rek i śro­da – Łąg

- czwar­tek i pią­tek – Złe Mięso

 1. Dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów przy­cho­dzą na pró­bę we wto­rek po Mszy św. wieczornej.
 1. Dzie­ci komu­nij­ne przy­cho­dzą w ramach tzw. Bia­łe­go Tygo­dnia na Mszę św. wie­czor­ną o godz. 18.00.
 2. Bar­dzo pro­szę, aby wszyst­kie dzie­ci włą­czy­ły się w zbie­ra­nie kwia­tów na Boże Cia­ło (kosze będą wysta­wio­ne w przedsionku)
 1. Wszy­scy kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia tzn. ucznio­wie kla­sy 7, 8 uczest­ni­czą w Boże Cia­ło we Mszy św. o godz. 11.00 i pro­ce­sji eucharystycznej.
 2. Piel­grzym”…………………….

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

(5.06.2023r.)

godz. 18.00

+ + zm. rodzi­ców Leona i Agniesz­kę Urbań­skich oraz syna Ryszarda

Wto­rek

(6.06.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Jerze­go Brze­ziń­skie­go z Łąg Kolonii

++ Ber­nar­da Kukliń­skie­go (w VI rocz.), jego rodzi­ców: Ger­tru­dę i Pio­tra oraz chrze­śnia­ka Remigiusza

Śro­da

(7.06.2023r.)

godz. 18.00

++ Anto­nie­go Michal­skie­go i rodziców

Czwar­tek

(8.06.2023r.)

Uro­czy­stość Boże­go Ciała

godz. 8.15

godz. 11.00

po pro­ce­sji

++ Tere­sę i Bogu­sła­wa Pólkowskich

++ Msza św. w inten­cji para­fian z pro­ce­sją eucharystyczną

++ Marię, Bene­dyk­ta, Macie­ja Kuch­ta oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Pią­tek

(9.06.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Józe­fa Moszumańskiego 

++ Jadwi­gę i Sta­ni­sła­wa Mania (w rocz. śm. Jadwigi)

Sobo­ta

(10.06.2023r.)

godz. 16.00

godz. 18.00

Msza św. ślub­na: Mał­go­rza­ta Pru­szak – Karol Jarząbek

++ Zbi­gnie­wa Tylic­kie­go (w II rocz.), rodzi­ców i teściów

Nie­dzie­la

(11.06.2023r.)

godz. 8.15

++ Mela­nię i Sta­ni­sła­wa Wąs, rodzi­ców i rodzeństwo

godz. 10.00

+ Tade­usza Oller (w 11 rocz.)

godz. 11.30

++ Marię Orze­chow­ską, rodzi­ców i teściów (w 6 rocz. śm. Marii)
Visits: 102