OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE X Niedziela Zwykła 11.06.2023 r.

 1. Podzię­ko­wa­nia:
 • Para­fia­nom, któ­rzy przy swo­ich pose­sjach sta­wia­li pięk­nie ołta­rze na Boże Cia­ło: p. Jano­wi Krzo­ska, pań­stwu Moni­ce i Zbi­gnie­wo­wi Pie­sik, rodzi­com dzie­ci komu­nij­nych oraz wier­nym, któ­rzy zaku­pi­li kwia­ty do IV ołtarza
 • Paniom nio­są­cym chorągwie
 • Jed­nost­kom Stra­ży Pożarnej
 • Dzie­ciom komunijnym
 • Dzie­ciom sypią­cym kwiaty 
 • Har­cer­kom nio­są­cym poduszki
 • Pani Mar­cie Acker­mann za deko­ra­cję kościoła
 • Panom – Lesz­ko­wi i Grze­go­rzo­wi za oczysz­cze­nie obra­zu Mat­ki Bożej Łaska­wej w ołta­rzu głównym
 1. W pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej w cią­gu tygo­dnia bio­rą udział nastę­pu­ją­ce Jed­nost­ki Stra­ży Pożarnej:

- nie­dzie­la i ponie­dzia­łek : Gotelp

- wto­rek i śro­da – Łąg

- czwar­tek i pią­tek – Złe Mięso

 1. Dzie­ci komu­nij­ne przy­cho­dzą w cza­sie okta­wy Boże­go Cia­ła na Mszę św. wie­czor­ną o godz. 18.00
 2. Bar­dzo pro­szę, aby wszyst­kie dzie­ci włą­czy­ły się w zbie­ra­nie kwia­tów ( kosze są wysta­wio­ne w przedsionku)
 3. Odpust brac­ki Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 6 sierp­nia br. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.
 4. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo Piel­grzym” .
 1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na remont WSD w Pelplinie.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(12.06.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Msza św. zbio­ro­wa za śp. Marię Jarzom­bek m‑c po śmierci

++ Leoka­dię i Anto­nie­go Zabroc­kich, rodzi­ców z oboj­ga str. oraz męża Stefana

Wto­rek (13.06.2023r.)

godz. 18.00

++ sio­strę zakon­ną Zytę Lub­czyń­ską oraz zm. rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Śro­da (14.06.2023r.)

godz. 18.00

++ rodzi­ców: Cecy­lię i Jana Bie­sek oraz ich dzie­ci: Mał­go­rza­tę , Cze­sła­wa, Ire­ne­usza i Jerzego 

Czwar­tek

(15.06.2023)

godz. 18.00

++ Zofię i Bene­dyk­ta Cyza oraz zm. rodzi­ców i rodzeń­stwo ( w rocz. Zofii)

Pią­tek

(16.07.2023r.)

godz. 15.00

godz.18.00

Msza św. ślub­na: Gro­mow­ska Moni­ka – Mechliń­ski Błażej 

+ Roma­na Poniń­skie­go ( z oka­zji urodzin)

Sobo­ta (17.07.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Sta­ni­sła­wa Aftyka

++ Ire­nę Sale­witz ( w rocz. śm.) i Joachima

 

Nie­dzie­la (18.07.2023r.)

godz. 8.15

+ Kazi­mie­rę i Jana Krzo­ska oraz zm. rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ Kazi­mie­rza Weso­łow­skie­go oraz Leoka­dię i Bro­ni­sła­wa Klo­ska oraz syna Zbigniewa

godz.11.30

++ Wan­dę i Jana Jarzom­bek, Kry­sty­nę Kuja­ciń­ską, Ber­na­de­tę Bie­sek oraz Marię Jarzombek

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Mar­cin Marek Ste­fa­niak, zwią­za­ny cywil­nie, par. Łąg

Patry­cja Kin­ga Ste­fa­niak ( zd. Nost­ko­wiak), zwią­za­na cywil­nie , par. Łąg