OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE XI Niedziela Zwykła 18.06.2023 r.

  1. Wycho­wa­nie reli­gij­ne? Kto swo­je dzie­ci wycho­wu­je tak – by nie czu­ły się skrę­po­wa­ne war­to­ścia­mi i reli­gią, niech się nie dzi­wi, jeśli któ­re­goś dnia się oka­że, że te dzie­ci nie mają nicze­go, cze­go mogły­by się trzy­mać w życiu. Wycho­wy­wać reli­gij­nie zna­czy: wypo­sa­żać dziec­ko na dro­gę życia w wia­rę, w dobro, w nie­skoń­czo­ny sens, w Boga. To jest znacz­nie wię­cej, niż może zapew­nić naj­lep­szy sys­tem edukacyjny.

  2. W czwar­tek o godz. 9.00 – Msza św. na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go z udzia­łem uczniów i nauczy­cie­li Zespo­łu szkół w Łęgu.
  1. Spo­wiedź dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ( kla­sy VII i VIII) oraz uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej w śro­dę od godz. 17.00 – 18.00
  1. W cza­sie waka­cji nie zapo­mi­naj­my o nie­dzie­li, że jest to dzień szcze­gól­nie poświę­co­ny Panu. W każ­dą, więc nie­dzie­lę uczest­nicz­my we Mszy św. bez wzglę­du na to gdzie jeste­śmy. Jeże­li nie będzie­my mogli tego uczy­nić w nie­dzie­lę, to uczest­ni­czy­my we Mszy św. w sobo­tę wie­czo­rem. Pamię­taj­my jed­nak, że nie może to być regu­łą, ale tyl­ko koniecz­nym wyjątkiem.
  1. Wszyst­kim wyjeż­dża­ją­cym na urlo­py , let­nie wyciecz­ki, obo­zy, kolo­nie życzę uda­ne­go i rado­sne­go wypo­czyn­ku, ale też przy­po­mi­nam, że nie ma cza­su wol­ne­go od Pana Boga. Nie bój­my się mani­fe­sto­wać naszej przy­na­leż­no­ści do Chry­stu­sa i Kościoła.
  2. Cza­so­pi­smo „ Piel­grzym” – opła­ta pre­nu­me­ra­ty na III kwar­tał 27,00 zł. ( 7 nr)
  1. Podzię­ko­wa­nie p. Zeno­no­wi Cieślińskiemu………..

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Patryk Andrzej Nie­żu­raw­ski, kawa­ler, par. Osieczna

Mario­la Karo­li­na Gieł­don, pan­na, par. Łąg

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 19.06.2023r.)

godz. 18.00

++ Wan­dę Gra­bow­ską i męża Józe­fa oraz Hen­ry­ka i Hele­nę ( w 20 rocz. Wandy) 

Wto­rek ( 20.06.2023r.)

godz. 18.00

+ Jana Eber­tow­skie­go ( w 1 rocz. śm.)

Śro­da

( 21.06.2023r.)

17.00 ‑18.00

godz. 18.00

SPOWIEDŹ ŚW.

++ Hele­nę i Józe­fa Mokwa 

Czwar­tek

(22.06.2023)

godz. 9.00

godz. 18.00

- Msza św. na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go i katechetycznego 

+ Marię Bie­sek (71 rocz. urodzin)

Pią­tek ( 23.06.2023r.)

godz. 18.00

++Ada­ma i Jana Rekow­skich ( z oka­zji Dnia Ojca)

oraz Zbi­gnie­wa Sikorskiego

Sobo­ta ( 24.06.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Wła­dy­sła­wa Cha­bow­skie­go ( w rocz. urodzin)

++ rodzi­ców i teściów z rodzi­ny Andrze­jew­skich i Jasińskich

CHRZEST: Liwia Wero­ni­ka Nowakowska

Nie­dzie­la (25.06.2023r.)

godz. 8.15

+ Paw­ła Cieślińskiego

godz. 10.00

++ Wan­dę i Zyg­mun­ta Gref­ka ( z oka­zji ur. Zygmunta) 

godz.11.30

++ sio­strę zakon­ną Wła­dy­sła­wę Wasi­niew­ską oraz Anie­lę, Leona i Józe­fa Wasiniewskich