OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE XIV Niedziela Zwykła 09.07.2023r.

  1. W każ­dą nie­dzie­lę i świę­to przez uczest­ni­cze­nie we Mszy św. daje­my świa­dec­two naszej praw­dzi­wie kato­lic­kiej posta­wy. Trwa­ją waka­cje, czas urlo­pów. Nasze zacho­wa­nie w cza­sie zwie­dza­nia świą­tyń, niech będzie nace­cho­wa­ne powa­gą i należ­ną czcią dla Boga obec­ne­go w Naj­święt­szym Sakramencie.
  1. Nie zapo­mi­naj­my o tych , dla któ­rych lato jest cza­sem wytę­żo­nej pra­cy, zwłasz­cza o pra­cu­ją­cych na roli, na budo­wach, w szpi­ta­lach, pozo­sta­ją­cych na koniecz­nych dyżu­rach. Módl­my się, by Pan Bóg bło­go­sła­wił im w ich tru­dzie. Oni czę­sto pra­cu­ją, by inni mogli wypoczywać.
  1. W śro­dę po Mszy św. Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.
  1. Odpust brac­ki Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 6 sierp­nia br. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.
  1. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo Piel­grzym” (w III kwar­tał – 27,30 zł – 7 nr)

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Krzysz­tof Babiń­ski, kawa­ler, par. Łąg

Wik­to­ria Mar­ta Peplin­ska, pan­na, par. Odry

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 10.07.2023r.)

godz. 18.00

+ Roma­na Grzenkowskiego

Wto­rek

( 11.07.2023r.)

godz. 18.00

++ Marię, Mie­czy­sła­wa i Hen­ry­ka Leczek oraz zm. z rodzi­ny Leczek

Śro­da

(12.07.2023r.)

godz. 18.00

++ Tere­sę, Wła­dy­sła­wę i Ana­sta­ze­go Drą­żek oraz Roma­na Redzimskiego

Czwar­tek

(13.07.2023)

godz. 18.00

++ Zofię i Alfon­sa Ossowskich

Pią­tek

( 14.07.2023r.)

godz. 18.00

++ Anto­nie­go i Annę Wycin­ka oraz Sta­ni­sła­wa Żalikowskiego

Sobo­ta

( 15.07.2023r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

godz. 18.00

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Ali­cji i Sta­ni­sła­wa ( w 47 rocz. małżeństwa) 

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o zdro­wie i błog. Boże w int Marii z oka­zji 77 rocz. urodzin

++ bra­ta Andrze­ja i Lubo­mi­łę Pellowskich

Nie­dzie­la

(16.07.2023r.)

godz. 8.15

++ Wła­dy­sła­wę i Jana Jani­kow­skich oraz zm. rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

godz. 10.00

++ Mar­tę, Leona oraz Bole­sła­wę Hoppe

godz.11.30

+ Sta­ni­sła­wa Meg­ger ( w 35 rocz. śm.)