OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE XIII Niedziela Zwykła 02.07.2023 r.

  1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
  2. W cza­sie waka­cji nie zapo­mi­naj­my o nie­dzie­li, że jest to dzień szcze­gól­nie poświę­co­ny Panu. W każ­dą, więc nie­dzie­lę uczest­nicz­my we Mszy św. bez wzglę­du na to gdzie jeste­śmy. Jeże­li nie będzie­my mogli tego uczy­nić w nie­dzie­lę, to uczest­ni­czy­my we Mszy św. w sobo­tę wie­czo­rem. Pamię­taj­my jed­nak, że nie może to być regu­łą, ale tyl­ko koniecz­nym wyjątkiem.
  1. Dni eucha­ry­stycz­ne: oka­zja do spo­wie­dzi w pią­tek od godz. 16.30 – 17.30
  1. Wszyst­kim wyjeż­dża­ją­cym na urlo­py , let­nie wyciecz­ki, obo­zy, kolo­nie życzę uda­ne­go i rado­sne­go wypo­czyn­ku, ale też przy­po­mi­nam, że nie ma cza­su wol­ne­go od Pana Boga. Nie bój­my się mani­fe­sto­wać naszej przy­na­leż­no­ści do Chry­stu­sa i Kościoła.
  2. Odpust brac­ki Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 6 sierp­nia br. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.
  3. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo Piel­grzym” 7 nr (27,30 zł)

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Adam Jan Bie­sek, kawa­ler, par. Łąg

Pau­li­na Wan­toch, pan­na, Małe Cheł­my, par. Brusy

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(3.07.2023r.)

godz. 18.00

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże i zdro­wie z oka­zji uro­dzin i rocz­ni­cy ślu­bu Bar­ba­ry i Piotra

Wto­rek (4.07.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

- z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Ire­ny w 90 rocz. urodzin

++ Cze­sła­wa Kamiń­skie­go, rodzi­ców i bra­ci Jana i Jerzego

Śro­da (5.07.2023r.)

godz. 18.00

+ Ryszar­da Urbańskiego

Czwar­tek

(6.07.2023)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Msza św. zbio­ro­wa za śp. Bry­gi­dę Szy­fel­be­in z Zim­nych Zdro­jów m‑c po śm.

++ Edwar­da i rodzi­ców z oboj­ga str.

Pią­tek (7.07.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Kazi­mie­rza Zabroc­kie­go (w 3 rocz. śm.)

++ Ana­sta­zję Bie­sek ( w 8 rocz. śm.) oraz Arka­diu­sza i Roma­na Biesek

Sobo­ta (8.07.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Bar­ba­rę Koso­buc­ką ( w rocz. urodzin)

++ Ire­ne­usza i Sta­ni­sła­wa Czapiewskich

CHRZTY: Niko­la Libe­ra, Leon Bodziany

Nie­dzie­la (9.07.2023r.)

godz. 8.15

+ Edmun­da i Anto­nie­go Pie­sik (z oka­zji ur. Edmunda)

godz. 10.00

++ Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich, Jana Narloch i jego rodzi­ców: Hele­nę i Józefa

godz.11.30

++ Jadwi­gę i Igna­ce­go Wojak