Ogłoszenia duszpasterskie XXVI Niedziela Zwykła 1.10.2023 r.

 1. Dziś pierw­sza nie­dzie­la paź­dzier­ni­ka. W kościo­łach i we wspól­no­tach rodzin­nych roz­po­czę­li­śmy nabo­żeń­stwa różań­co­we. Przez wsta­wien­nic­two Bożej Rodzi­ciel­ki, bio­rąc do rąk róża­niec, pro­śmy Jej Syna o miło­sier­dzie dla nas i całe­go świa­ta. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w nie­dzie­lę po Mszy św. 10.00. W tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. o 17.30. Dla dzie­ci w tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek i śro­dę o 17.00 i w pią­tek o 17.30.

 2. Pamię­taj­my i przy­po­mi­naj­my innym, że za odmó­wie­nie jed­nej czę­ści różań­ca, czy­li pię­ciu tajem­nic w spo­sób cią­gły, moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny. Korzy­staj­my z tych ducho­wych dobro­dziejstw, jaki­mi może nas Kościół obdarzyć.

 3. Dziś wspo­mnie­nie Świę­tej Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus, któ­ra jest patron­ką misji kato­lic­kich, w całym Koście­le obcho­dzi­my Dzień Misyj­ny Sióstr Zakon­nych. Są jesz­cze „Kalen­da­rze misyj­ne” na 2024 r.

 4. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • ponie­dzia­łek — 2 paź­dzier­ni­ka — wspo­mnie­nie Świę­tych Anio­łów Stróżów

 • śro­da 4 paź­dzier­ni­ka – św. Fran­cisz­ka z Asyżu. 

 • czwar­tek 5 paź­dzier­ni­ka –św. Faustyny 

 • sobo­ta 7 paź­dzier­ni­ka – Naj­święt­szej Maryi Różań­co­wej — patro­nal­ne świę­to Róż Różańcowych. 

 1. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca. 

 • W I czwar­tek modli­twy o powo­ła­nia i za kapła­nów w łącz­no­ści z modli­twą różań­co­wą o godzi­nie 17.30 . Od 19 do 20 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu ze św. Faustyną.

 • W pią­tek oka­zja do spo­wie­dzi I piąt­ko­wej dla dzie­ci i mło­dzie­ży od godzi­ny 16.00 i o 17.30 wspól­ny różaniec.

 • W sobo­tę na Mszę św. o godzi­nie 8.00 i róża­niec zapra­szam Wszyst­kie Róże Różańcowe.

 1. Para­fia p.w. św. Marii Mag­da­le­ny w Czer­sku orga­ni­zu­je wyjazd na Kon­gres Różań­co­wy w Pel­pli­nie 7 paź­dzier­ni­ka 2023 r. Koszt wyjaz­du 20 zł. Wyjazd z Łęga ok 9.10 Infor­ma­cje i zapi­sy — ks. Mate­usz Prycz­kow­ski tel. 690 521 561 

 2. We wto­rek o 19.30 spo­tka­nie Rady Parafialnej. 

 3. Jest nowy numer Pielgrzyma 

Inten­cje mszalne 

od 2 do 8 paź­dzier­ni­ka 2023 r.

Ponie­dzia­łek (2.10.2023r.)

godz. 18:00

++ rodzi­ców Kazi­mie­rę i Jana Krzo­ska (z oka­zji ur. Kazimiery ) 

Wto­rek (3.10.2023r.)

godz. 18:00

+ męża Zeno­na Stop­pa w 4 r. śm. + syna Pawła
+ Mamę Hele­nę Troka 

Śro­da

(4.10.2023r.)

godz. 18:00

++Ire­nę i Bru­no­na Duszyńskich
( w dniu ur. Brunona ) 

Czwar­tek

(5.10.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

+ Zofii Fie­rek – int. od Żywe­go Różańca
w św. Anny z Łęga 

Msza św. zbio­ro­wa od Zakła­du pogrze­bo­we­go Babiń­ski za zmar­łych we wrześniu 

Pią­tek

(6.10.2023r.)

godz. 18.00

+ Msza św. zbio­ro­wa za + Hil­de­gar­dy Tra­wic­kiej mie­siąc po śmierci 

Sobo­ta

(7.10.2023r.)

godz.8.00

godz. 18:00

+ + zm. Człon­ki­nie Żywe­go Różań­ca z Kęszy 

Z podz. za ode­bra­ne łaski z proś­bą o dal­sze bł. Boże w 50 – tą rocz­ni­cę małżeństwa 

Chrzest : Woj­ciech Piotr Gełdoń 

Nie­dzie­la

(8.10.2023r.)

godz. 8:15

+ + Ger­tru­dę i Józe­fa Orent oraz Marię i Tomasza 

godz. 10:00

godz. 11.00

+ + Jadwi­gę i Augu­sty­na Gieł­don oraz Tade­usza Błocińskiego 

Nabo­żeń­stwo Różańcowe 

godz. 11:30

++ Artu­ra, Cecy­lię + Wła­dy­sła­wa, Zyg­mun­ta Paz­da oraz Regi­nę Przy­byl­ską i August­na Stro­mow­skie­go ( w 11 r. św. Artura ) 

Chrzest: Apo­lo­nia Augustyn