Ogłoszenia duszpasterskie XI Niedziela Zwykła 16.06.2024

 1. Zapra­szam na czerw­co­we nabo­żeń­stwa ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa każ­de­go dnia w łącz­no­ści z wie­czor­ną Eucharystią.

 2. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym w tym tygodniu:

  • ponie­dzia­łek 17 czerw­ca — św. bra­ta Alber­ta Chmielowskiego

  • pią­tek 21 czerw­ca – św. Aloj­ze­go Gonzagi

 1. Dzi­siaj w Pel­pli­nie „Przy­stań dla Rodzin”. Począ­tek o 13.30 Mszą św. w Bazy­li­ce Kate­dral­nej, następ­nie świa­dec­twa i kon­cert zespo­łu Siew­cy Led­ni­cy. Szcze­gó­ły na plakacie. 

 2. W ponie­dzia­łek w Pel­pli­nie spo­tka­nie mło­dzie­ży pod nazwą „ Przy­stań – warsz­ta­ty dla duszy”. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na plakacie. 

 3. W pią­tek koniec roku kate­che­tycz­ne­go i szkol­ne­go. Na Msze św. dzięk­czyn­ną w czwar­tek o godzi­nie 9.00 zapra­szam uczniów, jak rów­nież rodzi­ców i nauczy­cie­li ze Szko­ły w Łęgu i Gotelpiu. 

 4. Oka­zja do spo­wie­dzi przed zakoń­cze­niem roku szkol­ne­go w śro­dę od 17.00.

 5. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 17.30 do Mszy św. 

 6. Bóg zapłać za ofia­ry na kolek­tę remontową.

 7. W związ­ku z usta­no­wie­niem Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy głów­ną patron­ką naszej die­ce­zji, chcąc sze­rzyć coraz bar­dziej Jej kult, Ksiądz Biskup Ryszard zachę­ca w dniu uro­czy­sto­ści, 27 czerw­ca do nawie­dze­nia kościo­łów die­ce­zji pel­pliń­skiej, w któ­rych obcho­dzo­ny jest tego dnia odpust. 

Z nasze­go deka­na­tu zapra­sza­my na Pie­szą Piel­grzym­kę z Czar­nej Wody do Kalisk (tra­sa liczy oko­ło 12 km). Wymarsz 27 czerw­ca o 16.00 z par­kin­gu przy koście­le w Czar­nej Wodzie. O 20.00 Msza świę­ta w koście­le pw. MBNP w Kali­skach. Moż­li­wość powro­tu auto­ka­rem do Czar­nej Wody. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u ks. Mate­usza Prycz­kow­skie­go Tel. 690 521 561 matpryczkowski@gmail.com

Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Wielkanocna 5.05.2024

 1. Jezus wybie­ra i powo­łu­je każ­dą i każ­de­go z nas do bycia Jego uczniem, a jed­no­cze­śnie świad­kiem Jego nie­skoń­czo­nej miło­ści. Przez wza­jem­ną miłość, któ­rą będzie­my sobie oka­zy­wać, naj­le­piej i naj­peł­niej wypeł­ni­my to zada­nie, to przy­ka­za­nie. Razem z Mary­ją chce­my pro­sić Pana o siły do reali­za­cji tej misji. 

 2. Zapra­szam na nabo­żeń­stwa majo­we w tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św.
  a w nie­dzie­lę i świę­ta po Mszy o godzi­nie 11.30. Zachę­cam do modli­twy przy krzy­żach, kaplicz­kach by odda­wać się Maryi pod opiekę.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją od ponie­dział­ku do śro­dy bła­gal­ne dni modlitw o uro­dza­je tzw. Dni Krzy­żo­we Zapra­szam do wspól­nej– zwłasz­cza rolników.

 • w ponie­dzia­łek o 19.00 do Figu­ry Ser­ca Jezu­sa w Gotel­piu.

 • we wto­rek po Mszy św. pro­ce­sja do Krzy­ża na skrzy­żo­wa­niu ul. Dłu­giej i Polnej

 • w śro­dę o 19.00 przy Krzy­żu w Zim­nych Zdro­jach.

 1. We wto­rek o godzi­nie 19.15 nauka przed chrztem dla rodzi­ców, któ­rzy zgło­si­li dzie­ci do chrztu w maju. 

 2. W śro­dę o godzi­nie 16.00 pró­ba dzie­ci do I komu­nii św. 

 3. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 17.00 do Mszy św. 

 4. W pią­tek roz­pocz­nie­my nowen­nę przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świętego. 

 5. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Ponie­dzia­łek – św. Apo­sto­łów Fili­pa i Jaku­ba.

 • Śro­da – św. Sta­ni­sła­wa, Bisku­pa i męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Polski 

 • Sobo­ta – NMP Łaskawej 

 1. Zmarł + Sta­ni­sła­wa Bie­sek z ul. Dłu­giej l.91. Pogrzeb odbę­dzie się we wto­rek o 11.30. Róża­niec w nie­dzie­lę po Mszy św. o 12.30 i ponie­dzia­łek po Mszy św. 18.45 i we wto­rek o 11.00. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedziela Wielkanocna — Niedziela Dobrego Pasterza 21.04.2024

 1. Prze­ży­wa­my dziś Nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na kwar­tal­ne dni modlitw o powo­ła­nia do służ­by w Koście­le. Nasz Pan, Jezus Chry­stus, nazy­wa sie­bie dobrym paste­rzem, któ­ry zna swo­je owce po imie­niu i odda­je za nie życie. Potrze­bu­je­my wciąż nowych ludzi, któ­rzy tak jak Chry­stus podej­mą w Koście­le służ­bę gło­sze­nia sło­wa i spra­wo­wa­nia sakramentów.

 2. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Wto­rek — uro­czy­stość Świę­te­go Woj­cie­cha, bisku­pa, męczen­ni­ka i patro­na Polski.

 • Czwar­tek — świę­to Świę­te­go Mar­ka Ewan­ge­li­sty, któ­re jest tra­dy­cyj­nym dniem modli­twy o uro­dza­je. Po Mszy św. pro­ce­sja bła­gal­na do Krzy­ża misyjnego

 • Pią­tek — NMP, Mat­ki Dobrej Rady

 1. We wto­rek o 16.00 pró­ba dzie­ci do I komu­nii św. 

 2. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 17.00 do Mszy św. 

 3. Przy­szła nie­dzie­la to ostat­nia w kwiet­niu – Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz misyj­nych środ­ków trans­por­tu MIVA Pol­ska oraz Kra­jo­we Dusz­pa­ster­stwo Kie­row­ców zapra­sza­ją do wspól­nej modli­twy w inten­cjach kie­row­ców i bez­piecz­nych podróży.

 4. Dzię­ku­ję za ofia­ry dziś skła­da­ne na kolek­tę remon­to­wą. Dzię­ku­ję Panu Danie­lo­wi Miko­łaj­skie­mu za odno­wie­nie pomni­ka + ks. Pro­bosz­cza Jana Toma­si­ka. Ser­decz­ne Bóg zapłać.

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Bożego Miłosierdzia 7.04.2024

 1. Dziś prze­ży­wa­my nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go. O świę­to to pro­sił sam Pan Jezus i obie­cał szcze­gól­ne łaski. Pan Jezus powie­dział do Sio­stry Fau­sty­ny: Pra­gnę, aże­by pierw­sza nie­dzie­la po Wiel­ka­no­cy była świę­tem Miło­sier­dzia (Dz. 299). Pra­gnę, aby świę­to Miło­sier­dzia, było uciecz­ką i schro­nie­niem dla wszyst­kich dusz, a szcze­gól­nie dla bied­nych grzesz­ni­ków. W dniu tym otwar­te są wnętrz­no­ści miło­sier­dzia Mego, wyle­wam całe morze łask na dusze, któ­re się zbli­żą do źró­dła  miło­sier­dzia  Moje­go. Któ­ra dusza  przy­stą­pi do spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej, dostą­pi zupeł­ne­go odpusz­cze­nia win i kar. W dniu tym otwar­te są wszyst­kie upu­sty Boże, przez któ­re pły­ną łaski (Dz. 699)

 2. Dzi­siej­sza nie­dzie­la to patro­nal­ne świę­to Cari­ta­su, któ­re roz­po­czy­na Tydzień Miło­sier­dzia pod hasłem: „Miej miło­sier­dzie dla nas i dla całe­go świata”.

 3. Dzię­ku­ję dzie­ciom za skar­bon­ki wiel­ko­post­ne – Jałmużna. 

 4. Jutro przy­pa­da prze­nie­sio­na z 25 mar­ca uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Jest to tak­że Dzień Świę­to­ści Życia i Dzień Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Pod­czas wie­czor­nej Eucha­ry­stii będzie moż­na zaan­ga­żo­wać się w Dzie­ło Adop­cji przez zobo­wią­za­nie, że podej­mie się modli­twy w inten­cji nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka i jego rodzi­ców. Ulot­ki i dekla­ra­cje pod­ję­cia Ducho­wej Adop­cji na sto­li­ku w przejściu. 

 5. W ponie­dzia­łek na wie­czor­nej Mszy św. nastą­pi poświę­ce­nie kolej­nej Iko­ny Mat­ki Bożej i prze­ka­za­nie Jej miesz­kań­com Gotelpia. 

 6. W ponie­dzia­łek po wie­czor­nej Mszy św. zbiór­ka ministrantów. 

 7. W śro­dę o godzi­nie 18.00 będzie­my prze­ży­wa­li w naszej para­fii Uro­czy­stość Bierz­mo­wa­nia naszej mło­dzie­ży. Zapra­szam wszyst­kich do wspól­nej modli­twy i pro­szę szcze­gól­nie o modli­twę za młodzież.

 8. Spo­wiedź przed uro­czy­sto­ścią bierz­mo­wa­nia dla mło­dzie­ży, rodzi­ców i bli­skich we wto­rek od 18.40 do 19.30

 9. W czwar­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 17.00 do Mszy św. Po Mszy św. spo­tka­nie Wspól­no­ty KSM – u. 

 10. Przy­szła nie­dzie­la będzie obcho­dzo­na jako Nie­dzie­la Biblij­na, któ­ra roz­pocz­nie nastę­pu­ją­cy po niej Tydzień Biblij­ny. To szcze­gól­ne zapro­sze­nie do pozna­wa­nia i roz­wa­ża­nia sło­wa Boże­go zapi­sa­ne­go na kar­tach Pisma Świętego.

 11. Spo­tka­nie dzie­ci do I Komu­nii św. w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. 11.30

 12. Ser­decz­nie dzię­ku­ję za życze­nia uro­dzi­no­we naszej Służ­bie litur­gicz­nej, Radzie Para­fial­nej, Kołu Gospo­dyń Wiej­skich Łężan­ki oraz te indy­wi­du­al­ne prze­ka­zy­wa­ne oso­bi­ście, bądź przez tele­fon czy smsem. Wszyst­kim, za pamięć, życze­nia i modli­twy — Bóg zapłać.

 13. Jest nowy numer Pielgrzyma.

 14. Zapo­wiedź przedślubna: 

 • Artur Anto­ni Beh­rendt, kawa­ler; zam. Para­fia św. Woj­cie­cha Bobowo 

 • Beata Hele­na Koso­buc­ka, pan­na; zam. Para­fia Naro­dze­nia NMP Łąg

Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Zwykła — 11.02.2024 r.

 1. Dziś Świę­to Mat­ki Bożej z Lour­des, któ­re łączy­my z obcho­da­mi Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go. Nasze para­fial­ne obcho­dy dnia cho­rych będą w cza­sie para­fial­nych reko­lek­cji wiel­ko­post­nych w marcu.

 2. Dzi­siaj Uro­czy­ście roz­po­czy­na­my pere­gry­na­cję Iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w naszej para­fii od prze­ka­za­nia Jej miesz­kań­com Zim­nych Zdroi. Pere­gry­na­cja będzie się odby­wa­ła przez prze­ka­zy­wa­nie Iko­ny Maryi z rodzi­ny do rodzi­ny o wie­czor­nej porze ok 18.00. Rodzi­ny, oso­by, któ­re przy­ję­ły w danym tygo­dniu Mary­ję zapra­szam na Mszę św. i nowen­nę w środę.

 3. Dziś od 14.00 do 15.00 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, modli­twy za cho­rych zakoń­czo­ne bło­go­sła­wień­stwem lourdzkim.

 4. Ado­ra­cja wyna­gra­dza­ją­ca w ponie­dzia­łek i wto­rek o 17.30.

 5. W śro­dę — Popie­lec roz­po­czy­na­my Wiel­ki Post. Msze świę­te z posy­pa­niem głów popio­łem o godz. 8.15; 10.00 i o godz. 18.00. Kolek­ta prze­zna­czo­na na pomoc na Ukrainie. 

Zewnętrz­nym zna­kiem nasze­go wej­ścia na dro­gę poku­ty i nawró­ce­nia jest posy­pa­nie gło­wy popio­łem. W kul­tu­rze Izra­ela ten gest był wyra­zem wiel­kie­go smut­ku, żało­by i poku­ty. Popiół przy­po­mi­na też, że wszyst­ko, co ziem­skie, powsta­ło z pro­chu zie­mi i znów w proch się obró­ci. Ten roz­pad jest skut­kiem grze­chu. Jed­nak kapłan, posy­pu­jąc gło­wy wier­nych popio­łem, czy­ni nad nimi znak krzy­ża, któ­ry ozna­cza oczysz­cze­nie i zmartwychwstanie.

 1. W Śro­dę Popiel­co­wą obo­wią­zu­je post ści­sły (jeden posi­łek do syta i dwa mniej­sze oraz wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych). W myśl przy­ka­zań kościel­nych czas Wiel­kie­go Postu jest tak­że okre­sem poku­ty, dla­te­go jako wie­rzą­cy nie orga­ni­zu­je­my hucz­nych zabaw i nie bie­rze­my udzia­łu w takich spotkaniach.

 2. W naj­bliż­szy pią­tek roz­pocz­nie­my nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej o godzi­nie 17.30. Gorz­kie żale w Nie­dzie­lę po Mszy św. o 8.15.

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Śro­da – świę­to Świę­tych Cyry­la i Meto­de­go – Patro­nów Euro­py oraz Świę­te­go Walen­te­go, kapła­na rzym­skie­go, któ­ry w 269 roku poniósł śmierć męczeń­ską, gdyż mimo tor­tur nie chciał wyrzec się Chry­stu­sa. Wspo­mi­na­ny jest jako m.in. patron zako­cha­nych. Niech to będzie oka­zja tak­że do modli­twy, podzię­ko­wa­nia Panu Bogu za miłość, któ­rą nas obda­rzył, i za bli­skich, któ­rzy nas kocha­ją. Pamię­taj­my też o narze­czo­nych z naszej wspól­no­ty para­fial­nej i pro­śmy, aby ich wza­jem­na miłość umac­nia­ła się i aby z Bogiem weszli na wspól­ną dro­gę życia.

 • czwar­tek – bł. Micha­ła Sopoć­ki, kapła­na – spo­wied­ni­ka św. Faustyny

 1. Bóg zapłać za ofia­ry Semi­na­rium w Pelpinie.

 2. Za tydzień nasza kolek­ta remontowa. 

 3. Zmar­ła w minio­nym tygo­dniu + Wan­da Szo­piń­ska z Nowych Prus l.74 Pogrzeb odbył
  w sobo­tę. Zmar­łą poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

 4. Jest jesz­cze nowy numer Pielgrzyma. 

Inten­cje mszal­ne od 11 do 18 lute­go 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (12.2.2024r.)

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Kry­sty­ny Lipskiej 

ADORACJA WYNAGRADZAJĄCA

w 3 r. śm. + Felik­sa Wró­bla + Pio­tra Wróbel
+ Ali­cję Stępniewską 

Wto­rek (13.2.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00.

+ Win­cen­te­go Babiń­skie­go i żonę Marię

+ Sta­ni­sła­wa Żalikowskiego
+ Annę i Anto­nie­go Wycinka 

Śro­da

POPIELEC

(14.2.2024r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 18.00

+ Roza­lii i Ryszard Prażmowskich

+ Roma­na Fie­rek oraz rodzi­ców Ger­tru­dę i Józefa 

+ Mar­tę Igna­ce­go Duszyń­skich w r. śm. Ignacego 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy 

Czwar­tek

(15.2.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

+ Hele­nę i Edwi­na Pestka 

+ Ada­ma Fie­rek z oka­zji urodzin 

Pią­tek

(16.2.2024r.)

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Sta­ni­sła­wa Lackowskiego 

 

NABOŻEŃSTWO DROGII KRZYŻOWEJ

 

+ Tere­sy Jan­kow­skiej w 16 r. śm. 

Sobo­ta

(17.2.2024r.)

godz. 18.00

+Marię i Kazi­mie­rza Bor­kow­skich w 4 r. śm. Kazimierza 

Chrzest: Nata­lia Krzoska 

I Nie­dzie­la

Wiel­kie­go Postu (18.2.2024r.)

godz. 8:15

+ rodzi­ców Wan­dę i Zyg­mun­ta Grefka 

GORZKIE ŻALE

godz. 10:00

+ Hele­nę, Jerze­go i Janu­sza Babińskich 

godz. 11:30

+ Mar­ka Hal­l­man w r. śm.

Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Zwykła 21.01.2024 r.

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę prze­ży­wa­my Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. To szcze­gól­ne zapro­sze­nie, aby odkry­wać tajem­ni­cę Boga przez lek­tu­rę Pisma Świę­te­go. Papież przy­po­mi­na, że „Jezus Chry­stus puka do naszych drzwi przez Pismo Świę­te; jeśli słu­cha­my i otwie­ra­my drzwi umy­słu i ser­ca, wcho­dzi On w nasze życie i z nami zostaje”.

 2. Dziś przy­pa­da Dzień Bab­ci, a jutro 22 stycz­nia – Dzień Dziad­ka. Oni zawsze mają dla nas czas i oka­zu­ją nam miłość. Pamię­taj­my i módl­my się w tych dniach za naszych kocha­nych dziad­ków, tych żyją­cych i tych, któ­rzy już ode­szli do domu Ojca. Niech naszym podzię­ko­wa­niem będzie modli­twa, ofia­ro­wa­na Komu­nia św. i ser­decz­na pamięć.

 3. Do 25 stycz­nia trwa w Koście­le tydzień powszech­nej modli­twy o jed­ność chrześcijan.

 4. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Śro­da – św. Fran­cisz­ka Sale­ze­go — dzień modlitw za dziennikarzy 

 • Czwar­tek — świę­to Nawró­ce­nia św. Paw­ła Apostoła 

 • Pią­tek – św. Tymo­te­usza i Tytu­sa, bisku­pów — współ­pra­cow­ni­ków św. Pawła 

 • Sobo­ta – św. Toma­sza z Akwi­nu, kapła­na i dok­to­ra Kościoła 

 1. Dzię­ku­ję za ofia­ry dzi­siaj skła­da­ne na kolek­tę remontową.

 2. Jest nowy numer Pielgrzyma

 3. Zmarł w minio­nym tygo­dniu + Jaro­sław Rostow­ski z ul. Łąko­wej Pogrzeb odbył się w sobo­tę. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

Inten­cje mszal­ne od 21 do 28 stycz­nia 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (22.1.2024r.)

godz. 8.00

godz. 8.30

+ Mar­ty i Józe­fa Wiśniew­skich + Bar­ba­ry i Fran­cisz­ka Berendt 

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Andrze­ja Mądrzak 

Wto­rek (23.1.2024r.)

godz. 8.00.

+ Edmun­da i Anto­nie­go Pie­sik w 12 r. śm. Edmunda 

Śro­da

(24.1.2024r.)

godz. 7.45

godz. 8.00

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy 

+ Ada­ma Fie­rek w r. śm. 

Czwar­tek

(25.1.2024r.)

godz. 8:00

w 3 r. śm. + Jana Gliszczyńskiego 

Pią­tek

(26.12.2024r.)

godz. 8.00

Z podz. za łaski z proś­bą o dal­sze bł. Boże dla Mał­go­rza­ty z oka­zji urodzin 

Sobo­ta

(27.1.2024r.)

godz. 18.00

+ Wacła­wa Klicz­kow­skie­go z oka­zji dnia dziadka 

Nie­dzie­la (28.1.2024r.)

godz. 8:15

+ Euge­nię i Sta­ni­sła­wa Skajewskich
+ Maria­na, Kry­sty­nę i Marzenę 

godz. 10:00

+ Fran­cisz­ka Dudziń­skie­go z oka­zji urodzin
+ zm. z ob. stron 

godz. 11:30

+ Alfon­sa Ossow­skie­go w 4 r. śm. + żonę Zofię

Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Zwykła 14.01.2023 r.

 1. Ewan­ge­lia dzi­siej­sza uka­zu­je nam Jezu­sa powo­łu­ją­ce­go pierw­szych uczniów, któ­rzy uwie­rzy­li sło­wu Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la i chcie­li bli­żej Go poznać. Niech i w nas nie gaśnie chęć pozna­wa­nia i zbli­ża­nia się do Jezusa.

 2. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy przy­go­to­wa­li i uczest­ni­czy­li w cha­ry­ta­tyw­nym kon­cer­cie kolęd w ubie­głą niedzielę. 

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

  • Śro­da – św. Anto­nie­go, opata 

  • Pią­tek — św. Józe­fa Seba­stian Pel­cza­ra, biskupa 

  • Sobo­ta — św. Fabia­na, papie­ża i męczennika.

 1. Od 18 do 25 stycz­nia trwa w Koście­le tydzień powszech­nej modli­twy o jed­ność chrześcijan. 

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my obcho­dzi­li Nie­dzie­lę Sło­wa Bożego.

 3. Dzię­ku­ję za ofia­ry dzi­siaj skła­da­ne na kolek­tę na Semi­na­rium w Pel­pli­nie. Za tydzień kolek­ta remontowa. 

 4. Msze św. w okre­sie kolę­do­wym w tygo­dniu o godzi­nie 8.00. Biu­ro para­fial­ne w okre­sie kolę­do­wym czyn­ne we wtor­ki i czwart­ki rano po Mszy św. 

 5. Jest jesz­cze nowy numer Pielgrzyma

 6. Zmar­ła + Kry­sty­na Lip­ska z ul. Dłu­giej. Pogrzeb w ponie­dzia­łek o godz. 10.00. Róża­niec dziś po Mszy św. a w ponie­dzia­łek przed pogrze­bem 9.30. Zmar­łą poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

Intencje mszalne od 15 do 21 stycznia 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (15.1.2024r.)

godz. 8.00

+ Roma­na Cze­pow­skie­go – int. od bra­ta Bog­da­na z rodziną 

Wto­rek (16.1.2024r.)

godz. 8.00.

+ Kry­sty­nę Pisa­rek w dniu 70 urodzin 

+ męża Kazimierza 

Śro­da

(17.1.2024r.)

godz. 7.45

godz. 8.00

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy 

+ Jadwi­gi i Igna­ce­go Wojak w r. śm. Jadwigi 

Czwar­tek

(18.1.2024r.)

godz. 8:00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrze­bu za zmar­łych w grud­niu od Zakła­du Pogrzebowego 

Pią­tek

(19.12.2024r.)

godz. 8.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Maria­na Brzezińskiego 

Sobo­ta

(20.1.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ rodzi­ców Marię i Kazi­mie­rza Mania
+ Ger­wa­ze­go i Mar­tę Szy­dłow­skich w r. śm. Marii 

Z podz. za łaski z proś­bą o dal­sze bł. Boże i zdro­wie w int. Mar­ty Meg­ger w 80 – te urodziny
oraz w 9 – tą rocz­ni­cę śm. Roma­na Meg­ger
Chrzest: Dawid Lubczyński 

Nie­dzie­la (21.1.2024r.)

godz. 8:15

+ Anto­nie­go Kosec­kie­go w 8 r. śm. + Ojca Felik­sa i Kla­ry Kel­bra­tow­skich + rodzi­ców Koseckich 

godz. 10:00

+ rodzi­ców Ger­tru­dy i Jana Bor­chardt w r. śm. Gertrudy 

godz. 11:30

+ Zbi­gnie­wa Babiń­skie­go w 1 r. śm.

Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 5.11.2023 r.

 1. Trwa­my w modli­twie za zmar­łych. Do 8 listo­pa­da (śro­da) duszom w czyść­cu może­my ofia­ro­wać dar odpu­stu zupeł­ne­go za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza i zmó­wie­nie modli­twy w ich inten­cji, speł­niw­szy pozo­sta­łe zwy­kłe warun­ki odpu­stu, to zna­czy: stan łaski uświę­ca­ją­cej, przy­ję­cie Komu­nii Świę­tej, odmó­wie­nie modli­twy w inten­cjach wyzna­czo­nych przez Ojca Świę­te­go, wyzby­cie się przy­wią­za­nia do grze­chu. W łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. modli­my się też za zmar­łych na wypo­min­kach. Msze św. wspól­ne za zmar­łych w tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek o 17.00 i w śro­dę o 18.00.

 2. W litur­gii tego tygodnia: 

  • Czwar­tek 9 listo­pa­da – rocz­ni­ca poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej. Bazy­li­ka Late­rań­ska jest kate­drą bisku­pa Rzy­mu, czy­li papie­ża, i mat­ką wszyst­kich kościo­łów świa­ta.

  • Pią­tek 10 listo­pa­da — św. Leona Wiel­kie­go, papie­ża i dok­to­ra kościoła 

  • Sobo­ta 11 listo­pa­da — Św. Mar­ci­na z Tours, biskupa

 1. W sobo­tę przy­pa­da Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści – Msze św. w naszym kościele
  o 8.15 i 10.00 Chce­my pamię­tać o tych, któ­rzy prze­le­wa­li swo­ją krew i odda­wa­li życie w obro­nie Ojczy­zny. Pro­szę o wywie­sze­nie Fla­gi na naszych domostwach.

 2. W czwar­tek zapra­szam na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 19.00 do 20.00.

 3. W pią­tek po Mszy św. zbiór­ka mini­stran­tów i kandydatów 

 4. Przy­szłą nie­dzie­lę, będzie­my prze­ży­wa­li jako Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Zbiór­ka do puszek na pomoc chrze­ści­ja­nom na Bli­skim Wschodzie.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godzi­nie 11.30 roz­wią­za­nie kon­kur­su na „Naj­pięk­niej­szy Róża­niec” uczniów z naszych szkół oraz spo­tka­nie dzieci
  do I komu­nii św. 

 6. Jest nowy numer Piel­grzy­ma oraz kalen­da­rze katolickie 

 • duże (z Mary­ją lub Papie­żem ) – 12 zł

 • małe – 6,50 — trój­dziel­ny — 12 zł. 

Intencje mszalne od 6 do 12 listopada 2023 r. 

Ponie­dzia­łek (6.11.2023r.)

godz.17.00

godz. 18:00

Msza św. wspól­na za zmarłych 

++ Ire­nę Lewan­dow­ską i rodziców 

Wto­rek (7.11.2023r.)

godz. 18:00

+ Hele­nę, Sta­ni­sła­wę i Fran­cisz­ka Wojak 

Śro­da

(8.11.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa za + Mar­ka Góral z Lipek Górnych
w mie­siąc po śmierci 

Msza św. wspól­na za zmarłych

Czwar­tek

(9.11.2023r.)

godz.17.00

godz. 18:00

+ Marii i Łuka­sza Geł­don + zm. z rodziny 

++ Cze­sła­wa Kamiń­skie­go + rodzi­ców i teściów oraz
+ Jerze­go Brzezińskiego 

Pią­tek

(10.11.2023r.)

godz.17.00

godz. 18.00

Z podz. za łaski z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże i zdro­wie dla Zofii i Andrze­ja w 12 r. ślubu 

++ Bro­ni­sła­wa i Izy­do­ra Brańka 

Sobo­ta

(11.11.2023r.)

Świę­to Niepodległości

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 18:00

+ + Lon­gi­na Zabroc­kie­go oraz Ger­tru­dę, Bro­ni­sła­wa i Kazi­mie­rza ( w 5 r. śm. Longina) 

++ Dama­ze­go Babiń­skie­go + dziad­ków oraz rodzi­ców chrzestnych 

++ rodzi­ców Gwiz­da­ła i Acker­man + Ire­nę Salewitz
i syna Roberta 

Nie­dzie­la

(12.11.2023r.)

godz. 8:15

+ + Anto­nie­go i Edmun­da Pie­sik ( r. śm. Antoniego )

 

godz. 10:00

+ + Annę, Igna­ce­go i Hen­ry­ka Babiń­skich oraz rodzeń­stwo i rodzi­ców z ob. stron 

 

godz. 11:30

+ + rodzi­ców Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich oraz zm. z rodzi­ny Szyn­gwel­skich i Jaż­dzew­skich

Ogłoszenia duszpasterskie XXVIII Niedziela Zwykła 15.10.2023 r.

 1. Dzień Papie­ski pod hasłem „Jan Paweł II cywi­li­za­cja życia”. Modli­twą i ofia­ra­mi do puszek będzie­my mogli wes­przeć Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia. Zbiór­kę prze­pro­wa­dzi mło­dzież do bierz­mo­wa­nia pod­pie­ką Pani Katechetki.

 2. Dzi­siaj obcho­dzo­ny jest Dzień Dziec­ka Utra­co­ne­go. Wspie­ra­my naszą modli­twą wszyst­kich rodzi­ców, któ­rzy utra­ci­li dzieci.

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • ponie­dzia­łek 16 paź­dzier­ni­ka – św. Jadwi­gi Ślą­skiej — dzień powo­ła­nia Jana Paw­ła II na Sto­li­cę Pio­tro­wą – Bogu dzię­ku­je­my za wie­lo­let­nią posłu­gę Papie­ża – Pola­ka, a jed­no­cze­śnie pro­si­my o jego wsta­wien­nic­two przed Bożym Tro­nem, aby­śmy wytrwa­li na wyty­czo­nej przez Nie­go drodze.

 • wto­rek 17 paź­dzier­ni­ka – Św. Igna­ce­go Antiocheńskiego

 • śro­da 18 paź­dzier­ni­ka — świę­to Świę­te­go Łuka­sza Ewan­ge­li­sty. Jest to dzień modlitw za pra­cow­ni­ków służ­by zdrowia.

 • czwar­tek 19 paź­dzier­ni­ka – bł. Jerze­go Popie­łusz­ki, kapłana 

Przy­pa­da Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Duchow­nych Nie­złom­nych, jako wyraz hoł­du dla kapła­nów i innych osób duchow­nych, któ­re swo­ją posta­wą dały świa­dec­two męstwa i patriotyzmu.

 • pią­tek 20 paź­dzier­ni­ka — św. Jana Kan­te­go, kapłana 

 • nie­dzie­la 22 paź­dzier­ni­ka — św. Jana Paw­ła II, 

 1. Przed nami kolej­ny różań­co­wy tydzień. Nie lek­ce­waż­my tego daru Opatrz­no­ści Bożej. Mat­ka Boża w swych obja­wie­niach wska­zu­je na róża­niec jako mistycz­ną broń i narzę­dzie Bożych zwy­cięstw. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w nie­dzie­lę po Mszy św. 10.00 (dzi­siaj pro­wa­dzą Roże z Jastrzę­bia a za tydzień Róża św. Woj­cie­cha) W tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. o 17.30 (w nabo­żeń­stwach uczest­ni­czą kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia). Dla dzie­ci w ponie­dzia­łek, śro­dę i pią­tek o 17.00.

 2. Dzię­ku­ję za ofia­ry skła­da­ne na kolek­tę remontową. 

 3. W czwar­tek zbiór­ka ministrantów.

 4. Naj­bliż­sza nie­dzie­la, 22 paź­dzier­ni­ka, w Koście­le będzie Nie­dzie­lą Misyj­ną. Naszą modli­twą i ofia­ra­mi na kolek­tę będzie­my wspie­rać misjonarzy.

 5. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Pra­gnie­my pamię­tać o naszych zmarłych
  w modli­twie. Wypo­min­ki – jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne za zmar­łych, a tak­że ofia­ry od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmen­ta­rzu — moż­na skła­dać przed Msza­mi św. w koście­le. Kart­ki wspo­min­ko­we wyło­żo­ne są na stoliku
  w środ­ko­wym ganku.

 6. Na cmen­ta­rzu zosta­ły usta­wio­ne koszę do segre­ga­cji śmie­ci. Do ZIELONEGO PROSZĘ wrzu­cać TYLKO SZKŁO a do ŻÓŁTEGO TYLKO PLASTIK. LIŚCIE, STARE KWIATY I WSZELKIE ODPADY NATURALNE tzw. BIO skła­da­my przy meta­lo­wym kon­te­ne­rze. Pozo­sta­łe deko­ra­cje z two­rzyw sztucz­nych wrzu­ca­my do meta­lo­we­go pojem­ni­ka. Pro­szę nie wrzu­cać do pojem­ni­ka na śmie­ci ele­men­tów beto­no­wych ze sta­rych pomni­ków, ani nie skła­do­wać ich przy ogro­dze­niu cmen­tar­nym. To rodzi­na zobo­wią­za­na jest wywieźć we wła­snym zakre­sie sta­re ele­men­ty nagrobków
  z cmentarza. 

 7. Jest nowy numer Pielgrzyma. 

Inten­cje mszal­ne od 16 do 22 paź­dzier­ni­ka 2023 r.

Ponie­dzia­łek (16.10.2023r.)

godz. 18:00

++ Jana Hal­l­man w r. śm. + syna Mar­ka i Witolda 

Wto­rek (17.10.2023r.)

godz. 18:00

+ Zdzi­sła­wa Pry­chła (w I r. śm.) 

Śro­da

(18.10.2023r.)

godz. 18:00

++ zmar­łych Człon­ków z Róży Różań­co­wej p. w. Zwia­sto­wa­nia N.M.P z Buko­wej Góry oraz ich rodzin. Za zmar­łych: Zofie Hof­man, Joan­nę Rostan­kow­ską, Elż­bie­tę Narloch, Wan­dę Gref­ka, Zyg­mun­ta Gref­ka, Sta­ni­sła­wę Gór­no­wicz, Cecy­lię Paz­da, Łucję Andre­ar­czyk, Kry­sty­nę Czarnowską 

Czwar­tek

(19.10.2023r.)

godz.17.00

godz. 18:00

W 5 r. śm. Ojca Leona Kołat­ka i mamy Anny 

+ męża Janu­sza Goli­mow­skie­go z ok. r. śm.
+ Ire­ny Dysarz 

Pią­tek

(20.10.2023r.)

godz. 18.00

++ Jana i Cecy­lię Bie­sek + Sta­ni­sła­wa i Ire­nę Ważyń­skich oraz ich rodziców 

Sobo­ta

(21.10.2023r.)

godz.8.00

godz. 15.00

godz. 18:00

+ Ste­fa­nii i Wła­dy­sła­wa Ostrow­skich (w 15 r. śm. Wła­dy­sła­wa) + zm. rodzi­ców z ob. stron oraz
+ Cze­sła­wę Kwaśniewską 

Msza św. jubi­le­uszo­wa w 40 r. ślu­bu Tere­sy i Andrze­ja Wasi­niew­skich – z podz. za łaski z proś­bą o bł. Boże i zdrowie 

+ Mar­tę i Wan­dę Stor­mow­skich i ich rodziców 

Nie­dzie­la

(22.10.2023r.)

godz. 8:15

+ + Mar­tę, Leona i Bole­sła­wę Hoppe 

godz. 10:00

godz. 11.00

+ + Agniesz­kę, Bro­ni­sła­wa i Jana Mokwa ( w 30 r. śm. Bro­ni­sła­wa) oraz
+ Wero­ni­kę i Tade­usza Znanieckich 

Nabo­żeń­stwo Różańcowe 

godz. 11:30

+ Ger­tru­dę Gali­kow­ską

Ogłoszenia duszpasterskie XXVII Niedziela Zwykła 8.10.2023 r.

 1. Róża­niec towa­rzy­szy nam w chwi­lach rado­ści i trud­nych doświad­czeń. Roz­wa­ża­jąc tajem­ni­ce z życia Jezu­sa i Maryi, w różań­co­we dzie­siąt­ki wpla­ta­my wszyst­kie nasze spra­wy oso­bi­ste, spra­wy naszych rodzin, naro­du, Kościo­ła, całej ludz­ko­ści. W ten spo­sób pro­sta modli­twa różań­co­wa pul­su­je naszym życiem. Nabo­żeń­stwa różańcowe
  w nie­dzie­lę po Mszy św. 10.00 (pro­wa­dzi Róża św. Anny z Łęga a 15 paź­dzier­ni­ka Roże z Jastrzę­bia) W tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. o 17.30 ( w nabo­żeń­stwach uczest­ni­czą kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia). Dla dzie­ci w ponie­dzia­łek, śro­dę i pią­tek o 17.00.

 2. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy modli­li się na Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakramentu
  w czwar­tek oraz dzię­ku­ję Różom Różań­co­wym za sobot­nią modli­twę i spotkanie. 

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • czwar­tek 12 paź­dzier­ni­ka – bł. Hono­ra­ta Koźmińskiego 

 • sobo­ta 14 paź­dzier­ni­ka — św. Mał­go­rza­ty Ala­co­que, dziewicy 

 • Nie­dzie­la 15 paź­dzier­ni­ka — św. Tere­sy od Jezusa 

 1. W sobo­tę, 14 paź­dzier­ni­ka, naszą pamię­cią obej­mu­je­my nauczy­cie­li, wychowawców
  i wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w dzie­ło wycho­wa­nia mło­de­go poko­le­nia. Wspie­raj­my ich naszą życz­li­wo­ścią, a przede wszyst­kim pły­ną­cą z ser­ca gorą­cą modlitwą.

 2. 15 paź­dzier­ni­ka — dzień ten obcho­dzo­ny jest jako Dzień Dziec­ka Utra­co­ne­go. Będzie­my wspie­rać naszą modli­twą wszyst­kich rodzi­ców, któ­rzy utra­ci­li dzieci.

 3. W przy­szłą nie­dzie­lę, 15 paź­dzier­ni­ka, będzie­my prze­ży­wa­li kolej­ny Dzień Papie­ski pod hasłem „Jan Paweł II cywi­li­za­cja życia”. Modli­twą i ofia­ra­mi do puszek będzie­my mogli wes­przeć Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia. Zbiór­kę prze­pro­wa­dzi mło­dzież do bierz­mo­wa­nia pod­pie­ką Pani Katechetki.

 4. Po usta­le­niu z Radą Para­fial­ną kolek­ta 3 nie­dzie­li mie­sią­ca będzie tzw. kolek­tą remon­to­wą — szcze­gól­nie z prze­zna­cze­niem na remont dachu kościoła.

 5. We wto­rek po Mszy św. zbiór­ka ministrantów. 

 6. W nie­dzie­lę 15 paź­dzier­ni­ka po Mszy św. o godz. 11.30 spo­tka­nie dzie­ci do I komunii 

 7. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Pra­gnie­my pamię­tać o naszych zmar­łych w modli­twie. Wypo­min­ki – jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne za zmar­łych, a tak­że ofia­ry od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmen­ta­rzu — moż­na skła­dać przed Msza­mi św. w koście­le. Kart­ki wspo­min­ko­we wyło­żo­ne są na stoliku
  w środ­ko­wym ganku.

 8. Na cmen­ta­rzu zosta­ły usta­wio­ne koszę do segre­ga­cji śmie­ci. Do ZIELONEGO PROSZĘ wrzu­cać TYLKO SZKŁO a do ŻÓŁTEGO TYLKO PLASTIK. LIŚCIE, STARE KWIATY I WSZELKIE ODPADY NATURALNE tzw. BIO skła­da­my przy meta­lo­wym kon­te­ne­rze. Pozo­sta­łe deko­ra­cje z two­rzyw sztucz­nych wrzu­ca­my do meta­lo­we­go pojem­ni­ka. Pro­szę nie wrzu­cać do pojem­ni­ka na śmie­ci ele­men­tów beto­no­wych ze sta­rych pomni­ków, ani nie skła­do­wać ich przy ogro­dze­niu cmen­tar­nym. To rodzi­na zobo­wią­za­na jest wywieźć we wła­snym zakre­sie sta­re ele­men­ty nagrobków
  z cmentarza. 

 9. Jest jesz­cze Pielgrzym. 

Inten­cje mszalne 

od 9 do 15 paź­dzier­ni­ka 2023 r. 

 

Ponie­dzia­łek (9.10.2023r.)

godz. 18:00

++ Józe­fa i Wła­dy­sła­wę Prą­dzyń­skich oraz rodzi­ców i krew­nych z oboj­ga stron 

Wto­rek (10.10.2023r.)

godz. 18:00

+ żony Zdzi­sła­wy Krzo­ska (w VI r. śm.) 

Śro­da

(11.10.2023r.)

godz. 18:00

++Boże­nę Brzo­skow­ską (w 8 r. śm.) oraz rodzi­ców chrzest­nych Marię i Henryka 

Czwar­tek

(12.10.2023r.)

godz. 18:00

w I r. śm. + Jadwi­gi Glaner 

++ Win­cen­te­go i Edmun­da + wnu­ka Arkadiusza
+ zm. z rodzi­ny Gla­ner i Jamrockich 

Pią­tek

(13.10.2023r.)

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa + Jadwi­gi Meca z Lipek Gór­nych — w mie­siąc po śmierci 

Sobo­ta

(14.10.2023r.)

godz.8.00

godz. 15.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa + Tere­sy Krzo­ska ze Złe­go Mię­sa w mie­siąc po śmierci 

Msza św. ślub­na: Beata Kosobucka 

Artur Beh­rendt

++ Euge­niu­sza Hel­ta cór­kę Ilonę
oraz zm. z rodzi­ny Hel­ta i Szczodrowskich 

Nie­dzie­la

(15.10.2023r.)

godz. 8:15

+ + Leona Muszar­skie­go ( w r.śm.) i rodziców

z oboj­ga stron 

godz. 10:00

godz. 11.00

+ + Marię Che­rek ( 8 r. śm.) oraz męża Jana 

Nabo­żeń­stwo Różańcowe 

godz. 11:30

+ Cze­sła­wa Sikor­skie­go ( w II r. śm.) 

Ogłoszenia duszpasterskie XXVI Niedziela Zwykła 1.10.2023 r.

 1. Dziś pierw­sza nie­dzie­la paź­dzier­ni­ka. W kościo­łach i we wspól­no­tach rodzin­nych roz­po­czę­li­śmy nabo­żeń­stwa różań­co­we. Przez wsta­wien­nic­two Bożej Rodzi­ciel­ki, bio­rąc do rąk róża­niec, pro­śmy Jej Syna o miło­sier­dzie dla nas i całe­go świa­ta. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w nie­dzie­lę po Mszy św. 10.00. W tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. o 17.30. Dla dzie­ci w tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek i śro­dę o 17.00 i w pią­tek o 17.30.

 2. Pamię­taj­my i przy­po­mi­naj­my innym, że za odmó­wie­nie jed­nej czę­ści różań­ca, czy­li pię­ciu tajem­nic w spo­sób cią­gły, moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny. Korzy­staj­my z tych ducho­wych dobro­dziejstw, jaki­mi może nas Kościół obdarzyć.

 3. Dziś wspo­mnie­nie Świę­tej Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus, któ­ra jest patron­ką misji kato­lic­kich, w całym Koście­le obcho­dzi­my Dzień Misyj­ny Sióstr Zakon­nych. Są jesz­cze „Kalen­da­rze misyj­ne” na 2024 r.

 4. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • ponie­dzia­łek — 2 paź­dzier­ni­ka — wspo­mnie­nie Świę­tych Anio­łów Stróżów

 • śro­da 4 paź­dzier­ni­ka – św. Fran­cisz­ka z Asyżu. 

 • czwar­tek 5 paź­dzier­ni­ka –św. Faustyny 

 • sobo­ta 7 paź­dzier­ni­ka – Naj­święt­szej Maryi Różań­co­wej — patro­nal­ne świę­to Róż Różańcowych. 

 1. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca. 

 • W I czwar­tek modli­twy o powo­ła­nia i za kapła­nów w łącz­no­ści z modli­twą różań­co­wą o godzi­nie 17.30 . Od 19 do 20 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu ze św. Faustyną.

 • W pią­tek oka­zja do spo­wie­dzi I piąt­ko­wej dla dzie­ci i mło­dzie­ży od godzi­ny 16.00 i o 17.30 wspól­ny różaniec.

 • W sobo­tę na Mszę św. o godzi­nie 8.00 i róża­niec zapra­szam Wszyst­kie Róże Różańcowe.

 1. Para­fia p.w. św. Marii Mag­da­le­ny w Czer­sku orga­ni­zu­je wyjazd na Kon­gres Różań­co­wy w Pel­pli­nie 7 paź­dzier­ni­ka 2023 r. Koszt wyjaz­du 20 zł. Wyjazd z Łęga ok 9.10 Infor­ma­cje i zapi­sy — ks. Mate­usz Prycz­kow­ski tel. 690 521 561 

 2. We wto­rek o 19.30 spo­tka­nie Rady Parafialnej. 

 3. Jest nowy numer Pielgrzyma 

Inten­cje mszalne 

od 2 do 8 paź­dzier­ni­ka 2023 r.

Ponie­dzia­łek (2.10.2023r.)

godz. 18:00

++ rodzi­ców Kazi­mie­rę i Jana Krzo­ska (z oka­zji ur. Kazimiery ) 

Wto­rek (3.10.2023r.)

godz. 18:00

+ męża Zeno­na Stop­pa w 4 r. śm. + syna Pawła
+ Mamę Hele­nę Troka 

Śro­da

(4.10.2023r.)

godz. 18:00

++Ire­nę i Bru­no­na Duszyńskich
( w dniu ur. Brunona ) 

Czwar­tek

(5.10.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

+ Zofii Fie­rek – int. od Żywe­go Różańca
w św. Anny z Łęga 

Msza św. zbio­ro­wa od Zakła­du pogrze­bo­we­go Babiń­ski za zmar­łych we wrześniu 

Pią­tek

(6.10.2023r.)

godz. 18.00

+ Msza św. zbio­ro­wa za + Hil­de­gar­dy Tra­wic­kiej mie­siąc po śmierci 

Sobo­ta

(7.10.2023r.)

godz.8.00

godz. 18:00

+ + zm. Człon­ki­nie Żywe­go Różań­ca z Kęszy 

Z podz. za ode­bra­ne łaski z proś­bą o dal­sze bł. Boże w 50 – tą rocz­ni­cę małżeństwa 

Chrzest : Woj­ciech Piotr Gełdoń 

Nie­dzie­la

(8.10.2023r.)

godz. 8:15

+ + Ger­tru­dę i Józe­fa Orent oraz Marię i Tomasza 

godz. 10:00

godz. 11.00

+ + Jadwi­gę i Augu­sty­na Gieł­don oraz Tade­usza Błocińskiego 

Nabo­żeń­stwo Różańcowe 

godz. 11:30

++ Artu­ra, Cecy­lię + Wła­dy­sła­wa, Zyg­mun­ta Paz­da oraz Regi­nę Przy­byl­ską i August­na Stro­mow­skie­go ( w 11 r. św. Artura ) 

Chrzest: Apo­lo­nia Augustyn 

Ogłoszenia duszpasterskie XXV Niedziela Zwykła — 24.09.2023 r.

 1. Dzi­siaj obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Modli­twą wspie­ra­my wszyst­kich, któ­rzy z powo­du woj­ny, prze­śla­do­wań i innych trud­no­ści musie­li opu­ścić rodzin­ny kraj, aby doświad­cza­li życz­li­wo­ści i odpo­wied­niej pomo­cy w nowych środowiskach.

 2. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • wto­rek 26 wrze­śnia – św. Kosmy i Damia­na, męczenników 

 • śro­da 27 wrze­śnia – św. Win­cen­te­go a Pau­lo, kapłana 

 • czwar­tek 28 wrze­śnia – św. Wacła­wa, męczen­ni­ka i bł. Micha­ła Sopoć­ki, spo­wied­ni­ka św. Faustyny 

 • pią­tek 29 wrze­śnia-Świę­tych Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła Archaniołów 

 • sobo­ta 30 wrze­śnia – św. Hie­ro­ni­ma, kapłana

 • nie­dzie­la 1 paź­dzier­ni­ka — św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus 

 1. We wto­rek po Mszy św. w koście­le zbiór­ka ministrantów. 

 2. W nie­dzie­lę 1 paź­dzier­ni­ka na Mszy św. o 11.30 poświę­ce­nie różań­ców dla dzieci
  do I komu­nii św. i potem spo­tka­nie rodziców. 

 3. W Nie­dzie­lę roz­po­czy­na się mie­siąc paź­dzier­nik. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w nie­dzie­lę po Mszy św. 10.00. W tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. 

 4. Jest jesz­cze nowy numer Piel­grzy­ma i „Kalen­da­rze misyj­ne” na 2024 r.

 5. Oso­by, któ­re pla­nu­ją zawrzeć mał­żeń­stwo sakra­men­tal­ne w roku przy­szłym, pro­szo­ne są, aby do koń­ca wrze­śnia zgło­si­ły się do biu­ra para­fial­ne­go w celu omó­wie­nia przy­go­to­wa­nia do ślubu. 

Inten­cje mszalne 

od 25 wrze­śnia 1 paź­dzier­ni­ka 2023 r.

Ponie­dzia­łek (25.09.2023r.)

godz. 18:00

++ Marię i Edmun­da Bac­khaus ( w r. uro­dzin Edmunda) 

Wto­rek (26.09.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa za + Zofię Fier­ke mie­siąc po śmierci 

+ Ste­fa­na Zabroc­kie­go ( 6 rocz­ni­ca śm.)

Śro­da

(27.09.2023r.)

godz. 18:00

++Tade­usza Oller, rodzi­ców i bra­ta Jerzego 

Czwar­tek

(28.09.2023r.)

godz. 18:00

+ Wacła­wa Klicz­kow­skie­go ( w dniu imienin) 

Pią­tek

(29.09.2023r.)

godz. 18.00

+ Ali­cji Cza­piew­skiej w 5 r. śm. + Ojców z ob. stron + szwa­grów + cór­ki Urszul­ki Wiśniewskiej

 

Sobo­ta

(30.09.2023r.)

godz.8.00

godz. 18:00

+ Hele­ny Babiń­skiej od Człon­kiń Róży Żywe­go Różań­ca św. Anny z Łęga

++ Leoka­dię Fle­ming ( w 11 r. śm. ) + męża Kon­ra­da oraz synów Edmun­da i Tadeusza 

Chrzest : Fran­ci­szek Prill 

Nie­dzie­la

(1.10.2023r.)

godz. 8:15

+ + Ste­fa­nię i Wacła­wa Kujawskich 

godz. 10:00

godz. 11.00

+ + Danu­tę Sta­rus i Toma­sza Mazur oraz rodzi­ców z ob. stron 

Nabo­żeń­stwo Różańcowe 

godz. 11:30

++ Tere­sę i Aloj­ze­go Sztormowskich