Ogłoszenia duszpasterskie XXXII Niedziela Zwykła 12.11.2023 r.

 1. Dzi­siaj prze­ży­wa­my Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Zbiór­ka do puszek na pomoc chrze­ści­ja­nom na Bli­skim Wschodzie. 

 2. W litur­gii tego tygodnia: 

  • Ponie­dzia­łek 13 listo­pa­da – świę­tych Bene­dyk­ta, Jana, Mate­usza, Iza­aka i Kry­sty­na pierw­szych męczen­ni­ków Pol­ski.

  • Śro­da 15 listo­pa­da – św. Alber­ta Wiel­kie­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła

  • Czwar­tek 16 listo­pa­da — NMP Ostro­bram­skiej, Mat­ki Miło­sier­dzia oraz rocz­ni­ca poświę­ce­nia Bazy­li­ki Pio­tra i Pawła. 

  • Pią­tek 17 listo­pa­da — św. Elż­bie­ty Węgier­skiej, zakonnicy 

  • Sobo­ta 18 listo­pa­da — bł. Karo­li­ny Kóz­ków­ny, patron­ki młodzieży

 1. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy trwa­li na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w czwartek.

 2. W czwar­tek po Mszy św. zbiór­ka mini­stran­tów i kandydatów 

 3. Za tydzień kolek­ta remontowa.

 4. Zmar­ła + Maria Łęgow­ska ze Złe­go Mię­sa. Pogrzeb odbył się w sobo­tę. Zmar­łą poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

 5. II Deka­nal­ne Spo­tka­nie Mło­dzie­ży odbę­dzie się w koście­le para­fial­nym w Czersku
  26 listo­pa­da o godz. 16.00. W pro­gra­mie kon­cert o Bożym Miło­sier­dziu, świa­dec­two wia­ry a po zakoń­cze­niu spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej przy her­ba­cie i ciast­ku. Zapi­sy na wyjazd w zakry­stii po Mszach św. 

 6. Jest nowy numer Piel­grzy­ma oraz kalen­da­rze katolickie 

  • duże (z Mary­ją lub Papie­żem ) – 12 zł

  • małe – 6,50 — trój­dziel­ny — 12 zł. 

Intencje mszalne od 13 do 19 listopada 2023 r.

Ponie­dzia­łek (13.11.2023r.)

godz.17.00

godz. 18:00

75 – lecie Koła Gospo­dyń Wiej­skich – Łężan­ki – z podz. za łaski z proś­bą o bł. Boże i za zmar­łe członkinie 

+ Zbi­gnie­wa Sikor­skie­go + rodzi­ców i teściów 

Wto­rek (14.11.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

++Marię Brzu­chal­ską w r. śm. + teścia Mieczysława 

+ + Józe­fa, Jani­nę, Sta­ni­sła­wa Lewandowskich 

Śro­da

(15.11.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa za + Hen­ry­ka Gołuń­skie­go z Łęga
w mie­siąc po śmierci 

++ Edwar­da i jego rodzi­ców Ger­tru­dę i Anto­nie­go oraz dziadków 

Czwar­tek

(16.11.2023r.)

godz. 18:00

++ Lon­gi­na Zabroc­kie­go oraz Ger­tru­dę, Bronisława
i Kazimierza 

Pią­tek

(17.11.2023r.)

godz.17.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa od Zakła­du Pogrze­bo­we­go za zmar­łych październiku 

++ Jana Narloch w 1 r. śm. 

Sobo­ta

(18.11.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

++ Cze­sła­wy i Edwar­da Pie­sik oraz Marię
(w 10 r. śm. Czesławy) 

++ Ewę i Win­cen­te­go Megger
+ Sta­ni­sła­wa i zm. z rodziny 

Nie­dzie­la

(19.11.2023r.)

godz. 8:15

+ + Lidię Hal­ler oraz rodzi­ców i rodzeństwo 

 

godz. 10:00

+ + Witol­da Zabroc­kie­go (44 r. śm.) dziad­ków Zabroc­kich i Oso­wic­kich oraz Andrze­ja Kropidłowskiego 

 

godz. 11:30

+ + Bru­no­na Pru­skie­go (4 r. śm.) oraz Jego rodzi­ców Fran­cisz­kę i Leona