Ogłoszenia duszpasterskie XXXIII Niedziela Zwykła 19.11.2023 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w Koście­le powszech­nym obcho­dzo­na jest jako Świa­to­wy Dzień Ubo­gich.

 2. W litur­gii tego tygodnia: 

 • Ponie­dzia­łek 20 listo­pa­da – św. Rafa­ła Kali­now­skie­go, pre­zbi­te­ra.

 • Wto­rek 21 listo­pa­da — Ofia­ro­wa­nie NMP

 • Śro­da 22 listo­pa­da — św. Cecy­lii — modli­my się za orga­ni­stów, muzy­ków, chó­ry kościel­ne i scho­lie i dzię­ku­je­my za ich posługę.

 • Pią­tek 24 listo­pa­da- Św. Andrze­ja Dung-Lac i Towa­rzy­szy, męczenników
  z Wietnamu 

 • Sobo­ta 25 listo­pa­da — św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej. Odpust Parafialny
  w Śli­wi­cach – Suma odpu­sto­wa o godz. 11.00.

 • Nie­dzie­la – św. Jana Berch­man­sa, patro­na ministrantów
 1. Dzię­ku­ję za ofia­ry dzi­siaj skła­da­ne na kolek­tę remontowa.

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na Semi­na­rium w Pelplinie.

 3. W przy­szłą nie­dzie­lę Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. Po Mszy św. o 10.00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Akt poświe­ce­nia Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezusa

 4. Zmar­ła + Geno­we­fa Nie­sio­łow­ska Łęga — Kolo­nii. Pogrzeb odbył się w pią­tek. Zmar­łą poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

 5. II Deka­nal­ne Spo­tka­nie Mło­dzie­ży odbę­dzie się w koście­le para­fial­nym w Czersku
  26 listo­pa­da o godz. 16.00. W pro­gra­mie kon­cert o Bożym Miło­sier­dziu, świa­dec­two wia­ry a po zakoń­cze­niu spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej przy her­ba­cie i ciast­ku. Zapi­sy na wyjazd w zakry­stii po Mszach św. 

 6. Biu­ro Para­fial­ne w tym tygodniu:
     
  czyn­ne tyl­ko w pią­tek po wie­czor­nej Mszy
      i sobo­tę: rano 8.30 – 9.30.
     
  Spra­wy pil­ne pod nume­rem tele­fo­nu 52 3986827

 7. Piel­grzym­ka – Sank­tu­aria Maryj­ne Europy. 

 8. Jest jesz­cze nowy numer Piel­grzy­ma oraz kalen­da­rze katolickie 

 • duże (z Mary­ją lub Papie­żem ) – 12 zł

 • małe – 6,50 — trój­dziel­ny — 12 zł. 

Inten­cje mszal­ne od 20 do 26 listo­pa­da 2023 r.

Ponie­dzia­łek (20.11.2023r.)

godz. 18:00

+ Ire­nę, Bru­no­na Duszyń­skich ( w r. śm. Brunona) 

Wto­rek (21.11.2023r.)

godz. 18.00

++Ste­fa­nię i Hen­ry­ka Pestka 

Śro­da

(22.11.2023r.)

godz. 18.00

++ Zofię i Jana Macie­je­wicz (w r. śm. Zofii)
oraz zmar­łe rodzeństwo 

Czwar­tek

(23.11.2023r.)

godz. 18:00

++ zm. z rodzi­ny Sawic­kich + Andrze­ja Fiał (w 5 r. śm. Zygmunta) 

Pią­tek

(24.11.2023r.)

godz. 18.00

++ Jana i Hele­nę Plu­ta (w 11 r. śm. Hele­ny) oraz
++ Józe­fa, Tere­sę i Zbigniewa 

Sobo­ta

(25.11.2023r.)

godz. 18:00

++ Andrze­ja Narloch (w 7 r. śm.) 

Nie­dzie­la

(26.11.2023r.)

godz. 8:15

+ + rodzi­ców Sta­ni­sła­wa i Mar­tę Łan­gow­skich oraz rodzi­ców chrzestnych 

godz. 10:00

+ + Bole­sła­wa Klicz­kow­skie­go oraz rodzi­ców z ob. stron 

 

godz. 11:30

+ + rodzi­ców Zofię i Józe­fa Oller oraz 
++ Tade­usza i Jerze­go