PLAN KOLĘD 2024 c.d.

DATA

DZIEŃ

Miej­sco­wość / ulica

Godzi­na

8.01.2024

Ponie­dzia­łek

Kęsza, Sza­ry Kesz

10.00

9.01.2024

Wto­rek

Zim­ne Zdro­je od rów­ka za rze­ką i wybudowania

16.00

10.01.2024

Śro­da

Lip­ki Górne

15.00

11.01.2024

Czwar­tek

Sta­re Pru­sy, Szałamaje

10.00

12.01.2024

pią­tek

ul. Choj­nic­ka od figury

12.00

13.01.2024

Sobo­ta

ul. Polna, od ul. Choj­nic­kiej — lewa str. oraz ul. Sło­necz­na i ul. Zielona 

9.30

14.01.2024

Nie­dzie­la

Ul. Polna pra­wa str. od ul. Choj­nic­kiej oraz ul Cicha 

14.00

15.01.2024

Ponie­dzia­łek

Wądo­ły od torów ul. Głów­na do P. Libe­ra i ul. Okrężna

10.00

16.01.2024

Wto­rek

Łąg Kolo­nia pod Przyjaźnię

10.00

17.01.2024

Śro­da

ul. Dłu­ga od nr 42 do ul. Chojnickiej

15.00

18.01.2024

Czwar­tek

Łąg Kolo­nia środek

10.00

19.01.2024

pią­tek

ul. Choj­nic­ka od pań­stwa Miko­łaj­skich, Ogro­do­wa, Łąko­wa do figury

10.00

20.01.2024

Sobo­ta

Lip­ki Dolne

10.00

21.01.2024

Nie­dzie­la

Ul. Dłu­ga od nr 44 do 80 

14.00

Ogłoszenia duszpasterskie XXVIII Niedziela Zwykła 15.10.2023 r.

 1. Dzień Papie­ski pod hasłem „Jan Paweł II cywi­li­za­cja życia”. Modli­twą i ofia­ra­mi do puszek będzie­my mogli wes­przeć Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia. Zbiór­kę prze­pro­wa­dzi mło­dzież do bierz­mo­wa­nia pod­pie­ką Pani Katechetki.

 2. Dzi­siaj obcho­dzo­ny jest Dzień Dziec­ka Utra­co­ne­go. Wspie­ra­my naszą modli­twą wszyst­kich rodzi­ców, któ­rzy utra­ci­li dzieci.

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • ponie­dzia­łek 16 paź­dzier­ni­ka – św. Jadwi­gi Ślą­skiej — dzień powo­ła­nia Jana Paw­ła II na Sto­li­cę Pio­tro­wą – Bogu dzię­ku­je­my za wie­lo­let­nią posłu­gę Papie­ża – Pola­ka, a jed­no­cze­śnie pro­si­my o jego wsta­wien­nic­two przed Bożym Tro­nem, aby­śmy wytrwa­li na wyty­czo­nej przez Nie­go drodze.

 • wto­rek 17 paź­dzier­ni­ka – Św. Igna­ce­go Antiocheńskiego

 • śro­da 18 paź­dzier­ni­ka — świę­to Świę­te­go Łuka­sza Ewan­ge­li­sty. Jest to dzień modlitw za pra­cow­ni­ków służ­by zdrowia.

 • czwar­tek 19 paź­dzier­ni­ka – bł. Jerze­go Popie­łusz­ki, kapłana 

Przy­pa­da Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Duchow­nych Nie­złom­nych, jako wyraz hoł­du dla kapła­nów i innych osób duchow­nych, któ­re swo­ją posta­wą dały świa­dec­two męstwa i patriotyzmu.

 • pią­tek 20 paź­dzier­ni­ka — św. Jana Kan­te­go, kapłana 

 • nie­dzie­la 22 paź­dzier­ni­ka — św. Jana Paw­ła II, 

 1. Przed nami kolej­ny różań­co­wy tydzień. Nie lek­ce­waż­my tego daru Opatrz­no­ści Bożej. Mat­ka Boża w swych obja­wie­niach wska­zu­je na róża­niec jako mistycz­ną broń i narzę­dzie Bożych zwy­cięstw. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w nie­dzie­lę po Mszy św. 10.00 (dzi­siaj pro­wa­dzą Roże z Jastrzę­bia a za tydzień Róża św. Woj­cie­cha) W tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. o 17.30 (w nabo­żeń­stwach uczest­ni­czą kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia). Dla dzie­ci w ponie­dzia­łek, śro­dę i pią­tek o 17.00.

 2. Dzię­ku­ję za ofia­ry skła­da­ne na kolek­tę remontową. 

 3. W czwar­tek zbiór­ka ministrantów.

 4. Naj­bliż­sza nie­dzie­la, 22 paź­dzier­ni­ka, w Koście­le będzie Nie­dzie­lą Misyj­ną. Naszą modli­twą i ofia­ra­mi na kolek­tę będzie­my wspie­rać misjonarzy.

 5. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Pra­gnie­my pamię­tać o naszych zmarłych
  w modli­twie. Wypo­min­ki – jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne za zmar­łych, a tak­że ofia­ry od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmen­ta­rzu — moż­na skła­dać przed Msza­mi św. w koście­le. Kart­ki wspo­min­ko­we wyło­żo­ne są na stoliku
  w środ­ko­wym ganku.

 6. Na cmen­ta­rzu zosta­ły usta­wio­ne koszę do segre­ga­cji śmie­ci. Do ZIELONEGO PROSZĘ wrzu­cać TYLKO SZKŁO a do ŻÓŁTEGO TYLKO PLASTIK. LIŚCIE, STARE KWIATY I WSZELKIE ODPADY NATURALNE tzw. BIO skła­da­my przy meta­lo­wym kon­te­ne­rze. Pozo­sta­łe deko­ra­cje z two­rzyw sztucz­nych wrzu­ca­my do meta­lo­we­go pojem­ni­ka. Pro­szę nie wrzu­cać do pojem­ni­ka na śmie­ci ele­men­tów beto­no­wych ze sta­rych pomni­ków, ani nie skła­do­wać ich przy ogro­dze­niu cmen­tar­nym. To rodzi­na zobo­wią­za­na jest wywieźć we wła­snym zakre­sie sta­re ele­men­ty nagrobków
  z cmentarza. 

 7. Jest nowy numer Pielgrzyma. 

Inten­cje mszal­ne od 16 do 22 paź­dzier­ni­ka 2023 r.

Ponie­dzia­łek (16.10.2023r.)

godz. 18:00

++ Jana Hal­l­man w r. śm. + syna Mar­ka i Witolda 

Wto­rek (17.10.2023r.)

godz. 18:00

+ Zdzi­sła­wa Pry­chła (w I r. śm.) 

Śro­da

(18.10.2023r.)

godz. 18:00

++ zmar­łych Człon­ków z Róży Różań­co­wej p. w. Zwia­sto­wa­nia N.M.P z Buko­wej Góry oraz ich rodzin. Za zmar­łych: Zofie Hof­man, Joan­nę Rostan­kow­ską, Elż­bie­tę Narloch, Wan­dę Gref­ka, Zyg­mun­ta Gref­ka, Sta­ni­sła­wę Gór­no­wicz, Cecy­lię Paz­da, Łucję Andre­ar­czyk, Kry­sty­nę Czarnowską 

Czwar­tek

(19.10.2023r.)

godz.17.00

godz. 18:00

W 5 r. śm. Ojca Leona Kołat­ka i mamy Anny 

+ męża Janu­sza Goli­mow­skie­go z ok. r. śm.
+ Ire­ny Dysarz 

Pią­tek

(20.10.2023r.)

godz. 18.00

++ Jana i Cecy­lię Bie­sek + Sta­ni­sła­wa i Ire­nę Ważyń­skich oraz ich rodziców 

Sobo­ta

(21.10.2023r.)

godz.8.00

godz. 15.00

godz. 18:00

+ Ste­fa­nii i Wła­dy­sła­wa Ostrow­skich (w 15 r. śm. Wła­dy­sła­wa) + zm. rodzi­ców z ob. stron oraz
+ Cze­sła­wę Kwaśniewską 

Msza św. jubi­le­uszo­wa w 40 r. ślu­bu Tere­sy i Andrze­ja Wasi­niew­skich – z podz. za łaski z proś­bą o bł. Boże i zdrowie 

+ Mar­tę i Wan­dę Stor­mow­skich i ich rodziców 

Nie­dzie­la

(22.10.2023r.)

godz. 8:15

+ + Mar­tę, Leona i Bole­sła­wę Hoppe 

godz. 10:00

godz. 11.00

+ + Agniesz­kę, Bro­ni­sła­wa i Jana Mokwa ( w 30 r. śm. Bro­ni­sła­wa) oraz
+ Wero­ni­kę i Tade­usza Znanieckich 

Nabo­żeń­stwo Różańcowe 

godz. 11:30

+ Ger­tru­dę Gali­kow­ską

Ogłoszenia duszpasterskie XXIV Niedziela Zwykła — 17.09.2023 r.

 1. Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli nam god­nie prze­żyć nasz para­fial­ny odpust ku czci Naro­dze­nia N.M.P

 • Mło­dzie­ży do bierz­mo­wa­nia i star­szej za przy­go­to­wa­nie litur­gii sło­wa pod opie­ką Pani Kate­chet­ki Ani 

 • Naszej Służ­bie litur­gicz­nej i gościn­nie z Para­fii w Sierosławiu 

 • Dziew­czyn­kom za sypa­nie kwiat­ków pod opie­ką Pani Kate­chet­ki Małgorzaty 

 • Od stro­ny muzycz­nej: Panu Mak­sy­mi­lia­no­wi Grze­lak – skrzyp­ce i Pani Annie Ferens – organy 

 • Dele­ga­cjom rol­ni­ków za koro­ny żniwne 

 • Paniom nio­są­cym chorągwie 

 • Dru­hom OSP Łąg nio­są­cym bal­da­chim i Sztandar

 • Pani Mar­cie Acker­man za pięk­ne deko­ra­cje kwiatowe 

 • Miesz­kań­com Sta­rych i Nowych Prus i Sza­ła­mai za posprzą­ta­nie świątyni 

 • Panom Jano­wi Krzo­ska i Pio­tro­wi Prill

 1. Dzi­siaj przy­pa­da rocz­ni­ca napa­ści Związ­ku Radziec­kie­go na Pol­skę w 1939 r. – w modli­twach pamię­taj­my o wszyst­kich pole­głych w obro­nie naszej ojczy­zny na Wschodzie.

 2. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • ponie­dzia­łek 18 wrze­śnia — Świę­te­go Sta­ni­sła­wa Kost­ki, patro­na dzie­ci i mło­dzie­ży, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Naszą modli­twą ota­cza­my mło­de poko­le­nie, aby wzra­sta­ło w wie­rze i bli­sko­ści Pana.

 • wto­rek 19 wrze­śnia – Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z La Salette 

 • śro­da 20 wrze­śnia – św. Andrze­ja Kim Taegon, Paw­ła Chong Hasang
  i Towa­rzy­szy, męczen­ni­ków z Korei 

 • czwar­tek 21 wrze­śnia — świę­to św. Mate­usza, Apo­sto­ła i Ewangelisty

 • sobo­ta 23 wrze­śnia – św. Ojca Pio — czci­cie­la Naj­święt­szej Eucharystii
  i Mat­ki Bożej, nie­zwy­kłe­go charyzmatyka 

 1. Dziś przed­sta­wi­cie­le rol­ni­ków naszej para­fii z Sołec­twa Łąg z koro­ną żniw­ną razem z dele­ga­cją z para­fii Huta Kal­na repre­zen­tu­ją nasz deka­nat na Dożyn­kach Samo­rzą­do­wo — Die­ce­zjal­nych w Lubaniu.

 2. Dzię­ku­je za ofia­ry skła­da­ne na wywóz śmie­ci z cmentarza. 

 3. We wto­rek po Mszy św. w koście­le zbiór­ka ministrantów. 

 4. W nie­dzie­lę 1 paź­dzier­ni­ka na Mszy św. o 11.30 poświę­ce­nie różań­ców dla dzie­ci do I komu­nii św. i potem spotkanie. 

 5. Jest nowy numer Piel­grzy­ma i „Kalen­da­rze misyj­ne” na 2024 r.

 6. Oso­by, któ­re pla­nu­ją zawrzeć mał­żeń­stwo sakra­men­tal­ne w roku przy­szłym, pro­szo­ne są, aby do koń­ca wrze­śnia zgło­si­ły się do biu­ra para­fial­ne­go w celu omó­wie­nia przy­go­to­wa­nia do ślubu. 

 7. Zmar­ła + Jadwi­ga Meca l.73 z Lipek Dol­nych. Pogrzeb odbył się w pią­tek. Zmar­ła + Tere­sa Krzo­ska l. 80 z Złe­go Mię­sa. Pogrzeb w ponie­dzia­łek o 11.00 Róża­niec dziś o 13.00 i w ponie­dzia­łek o godz. 10.30. Zmar­łe poleć­my miło­sier­dziu Boga.

Inten­cje mszalne 

od 18 do 24 wrze­śnia 2023 r. 

Ponie­dzia­łek (18.09.2023r.)

godz.11.00

godz. 18:00

Pogrzeb : + Tere­sa Krzoska 

++ Jerze­go Ossow­skie­go w 4 r. śm. oraz rodzi­ców i teściów 

Wto­rek (19.09.2023r.)

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa za + Jac­ka Orze­chow­skie­go z Nowych Prus mie­siąc po śmierci

Śro­da

(20.09.2023r.)

godz. 18:00

++ Bar­ba­rę i Tade­usza oraz 

Marian­nę i Grze­go­rza Połom

Czwar­tek

(21.09.2023r.)

godz. 18:00

++ Hele­nę i Edmun­da zm. z rodzi­ny Mianowanych 

Pią­tek

(22.09.2023r.)

godz. 18.00

+ Łukasz Gieł­don ( w 3 r. śm.) 

Sobo­ta

(23.09.2023r.)

godz.15.00

godz. 18:00

Msza św. Ślub­na: Julia Hen­ning – Maik Klebba

++ Mela­nię i Sta­ni­sła­wa Wąs ( w35 – tą r. śmier­ci Stanisława)

Nie­dzie­la

(24.09.2023r.)

godz. 8:15

+ Stef­na Wycin­ka (w 30 r. śm.) oraz zm. rodzi­ców i siostrę 

godz. 10:00

+ + Jana i Zofię Macie­je­wicz ( w r. śm. Jana) 

+ Boże­nę Brzo­skow­ską + bra­ta Pawła 

godz. 11:30

++ Mar­tę, Leona oraz Bole­sła­wę Hoppe