OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ODPUST NARODZENIA N.M.P. 11.09.2022 r.

  1. Witam ser­decz­nie na naszym dorocz­nym odpu­ście para­fial­nym ku czci Naro­dze­nia N.M.P. wszyst­kich para­fian i wszyst­kich gości. Życzę, by modląc się z wia­rą i ufno­ścią upro­si­li sobie jak naj­wię­cej łaski i Bożej pomo­cy przed cudow­nym obra­zem N.M.P. – Patron­ki naszej para­fii. W prze­rwach mię­dzy Msza­mi św. obcho­dzi­my ołtarz z bła­gal­ną modli­twą w inten­cji naszej Ojczy­zny, a zyska­ne odpu­sty ofia­ru­je­my za pole­głych i pomor­do­wa­nych pod­czas II woj­ny świa­to­wej.  Dzi­siaj pod­czas Mszy św. o godz. 11.30. bło­go­sła­wień­stwo ziar­na siew­ne­go i nasion 

  1.  
  1. Suma odpu­sto­wa w int. para­fian i piel­grzy­mów, a tak­że o błog. Boże dla naszych rolników.
    Dzi­siaj cele­bru­je sumę odpu­sto­wą oraz gło­si Sło­wo Boże ks. kan. dr Jan Dop­p­ke Dyrek­tor Wydzia­łu Kate­che­tycz­ne­go z Pelplina.

  1. Z całe­go ser­ca zwra­cam się do rodzi­ców i wycho­waw­ców z gorą­cą proś­bą o doło­że­nie wszel­kich sta­rań, aby uczest­nic­two dzie­ci i mło­dzie­ży w szko­le od same­go począt­ku było żywe i sys­te­ma­tycz­ne. Wzrost wia­ry i kształ­to­wa­nie wraż­li­wo­ści na Pra­wo Boże, nie doko­nu­je się oka­zjo­nal­nie, ale poprzez sys­te­ma­tycz­ne słu­cha­nie i roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go na kate­che­zie i pod­czas nie­dziel­nej Eucharystii.
  2. W sobo­tę o godz. 11.00 oraz w przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.30 – spo­tka­nie z kan­dy­da­ta­mi do bierz­mo­wa­nia ( kla­sa I i II ponad­pod­sta­wo­wa) . Obec­ność Obowiązkowa !!!
  3. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta prze­zna­czo­na będzie na WSD w Pelplinie. 
  4. Cza­so­pi­sma:……………..

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 12.09.2022r.)

godz. 18.00

++ Ste­fa­nię i Hen­ry­ka Pestka

Wto­rek

( 13.09.2022r.)

godz. 18.00

++ Ste­fa­nię i Wacła­wa Kujawskich

Śro­da

( 14.09.2022r.)

godz. 18.00

++ Zofię i Józe­fa Oller, synów Tade­usza i Jerze­go ( w 10 rocz. Zofii)

Czwar­tek

(15.09.2022r.)

godz. 18.00

++ Jerze­go Krzo­ska i Jana Wojdak

Pią­tek

( 16.09.2022r.)

godz. 18.00

++ Cze­sła­wę, Ste­fa­na i Urszu­lę Pastwa ( w rocz. śm. Czesławy)

Sobo­ta

( 17.09.2022r.)

godz. 16.00

godz. 18.00

- Msza św. ślub­na: Nata­lia Dzie­rzyń­ska – Kry­stian Prill

++ Hele­nę, Józe­fa, Sta­ni­sła­wa i Bro­ni­sła­wa Mokwa oraz zm. z rodziny

CHRZEST: Łucja Narloch

Nie­dzie­la

(18.09.2022r.)

godz. 8.15

+ Hen­ry­ka Kubisz ( z oka­zji uro­dzin i w rocz­ni­cę śmierci)

godz. 10.00

++ Mar­tę, Leona oraz Bole­sła­wę Hoppe

godz.11.30

++ Euge­niu­sza Hel­ta ( z oka­zji uro­dzin) ‚cór­kę Ilo­nę, Ger­tru­dę i Jana Szczodrowskich