OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE XII Niedziela Zwykła 25.06.2023 r.

  1. W cza­sie waka­cji nie zapo­mi­naj­my o nie­dzie­li, że jest to dzień szcze­gól­nie poświę­co­ny Panu. W każ­dą, więc nie­dzie­lę uczest­nicz­my we Mszy św. bez wzglę­du na to gdzie jeste­śmy. Jeże­li nie będzie­my mogli tego uczy­nić w nie­dzie­lę, to uczest­ni­czy­my we Mszy św. w sobo­tę wie­czo­rem. Pamię­taj­my jed­nak, że nie może to być regu­łą, ale tyl­ko koniecz­nym wyjątkiem.

  2. W czwar­tek uro­czy­stość Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Msza św. o godz. 8.15 10.00 (kolek­ta na Sto­li­cę Apostolską)
  3. W prze­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
  4. Wszyst­kim wyjeż­dża­ją­cym na urlo­py, let­nie wyciecz­ki, obo­zy, kolo­nie życzę uda­ne­go i rado­sne­go wypo­czyn­ku, ale też przy­po­mi­nam, że nie ma cza­su wol­ne­go od Pana Boga. Nie bój­my się mani­fe­sto­wać naszej przy­na­leż­no­ści do Chry­stu­sa i Kościoła.
  5. Odpust brac­ki Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 6 sierp­nia br. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.
  6. Trwa nabór kan­dy­da­tów do Semi­na­rium Duchow­ne­go w Pelplinie.
  7. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo Piel­grzym”.

  8. POGRZEB: Pio­tra Gołuń­skie­go ( lat 46) z ul. Polnej w ponie­dzia­łek o godz. 10.30 (róża­niec w koście­le o godz. 13.00, w ponie­dzia­łek w kapli­cy cmen­tar­nej o godz. 10.00

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Patryk Andrzej Nie­żu­raw­ski, kawa­ler, par. Osieczna

Mario­la Karo­li­na Gieł­don, pan­na , par. Łąg

  • Adam Jan Bie­sek, kawa­ler, par. Łąg

Pau­li­na Wan­toch- Rekow­ska, pan­na, par. Brusy

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 26.06.2023r.)

godz.10.30.

godz. 18.00

POGRZEB: Pio­tra Gołuń­skie­go ( lat 46) z ul. Polnej

++ Jana i Marię Che­rek oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Wto­rek

( 27.06.2023r.)

godz. 18.00

++ Bole­sła­wa oraz syna Ada­ma Fie­rek i rodzi­ców z oboj­ga str.

Śro­da

( 28.06.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Zbi­gnie­wa Sikor­skie­go ( w dniu urodzin)

++ Wła­dy­sła­wę i Józe­fa Żali­kow­skich oraz synów Sta­ni­sła­wa i Józefa

Czwar­tek

(29.06.2023)

godz. 8.15

godz.10.00

++ Hele­nę i Ber­nar­da Sta­ni­sław­skich oraz Jana

+ Józe­fa Wensier­skie­go ( w 5 rocz.)

Pią­tek

( 30.06.2023r.)

godz. 18.00

++ rodzi­ców: Kazi­mie­rę i Jana Krzo­ska oraz żonę Zdzi­sła­wę ( z oka­zji imie­nin Jana)

Sobo­ta

( 1.07.2023r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

godz. 18.00

++ Zdzi­sła­wa Ossow­skie­go oraz jego rodzi­ców: Bole­sła­wę i Władysława

- w inten­cji Kazi­mie­rza o zdro­wie i błog. Boże

++ Jadwi­gę, Edmun­da oraz Sta­ni­sła­wa Piesik

Nie­dzie­la

(2.07.2023r.)

godz. 8.15

++ Ber­na­de­tę i Fili­pa Stop­pa, ich zm. dzie­ci oraz dziadków

godz. 10.00

+ Annę Krzoska

godz.11.30

++ Lidię Hol­ler, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.