Ogłoszenia duszpasterskie XXII Niedziela Zwykła DOŻYNKI PARAFIALNE 3.09.2023 r.

 1. Dzię­ku­je­my Panu Bogu za tego­rocz­ne plo­ny. To dzień dzięk­czy­nie­nia Bogu nas wszyst­kich w naszej wspól­no­cie para­fial­nej. Dzię­ku­ję sołec­twom za koro­ny dożyn­ko­we. Dzię­ku­je za przy­go­to­wa­nie tego­rocz­nych dożynek. 

 2. Msza Świę­ta z oka­zji uro­czy­ste­go roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go w ponie­dzia­łek 4 wrze­śnia o 8.00. Zapra­szam dzie­ci, mło­dzież, rodzi­ców, wycho­waw­ców i nauczy­cie­li. Po Mszy dzie­ci uda­ją się do szko­ły na uro­czy­sty apel. Dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my wie­le zapa­łu i wytrwa­ło­ści w zdo­by­wa­niu wie­dzy, kształ­to­wa­niu doj­rza­łych postaw, a czci­god­nym nauczy­cie­lom, kate­che­tom i wycho­waw­com dużo siły i mocy Ducha Świę­te­go, potrzeb­ne­go w pro­ce­sie kształ­to­wa­nia dzie­ci i młodzieży.

 3. We wto­rek po Mszy św. o godz.18.30 zapra­sza­my na spotkanie:

 • Dziew­czyn­ki, któ­re chcą sypać kwiatki 

 • Mini­stran­tów i kandydatów 

 1. Spo­wiedź przed odpu­stem z udzia­łem zapro­szo­nych księ­ży w CZWARTEK

 • przed połu­dniem od godz. 10.00 – 11.00

 • po połu­dniu od godz. 16.00 – 17.00

 1. Sprzą­ta­nie kościo­ła w pią­tek od godz. 9.00 (pro­szę miesz­kań­ców Sta­rych  i Nowych Prus i Szałamai) 

 2. Odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Św. w pią­tek od 9.00. pro­szę zgła­szać po Mszach św. 

 3. Kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia przy­cho­dzą na Msze św. w pią­tek o godz. 18.00

 4. Pro­szę o przy­go­to­wa­nie pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej po sumie odpu­sto­wej: cho­rą­gwie, sztan­da­ry OSP; bal­da­chim ponio­są dru­ho­wie z OSP Łąg. Po sumie odpu­sto­wej bło­go­sła­wień­stwo ziar­na siew­ne­go i nasion. 

 5. Dzię­ku­je­my Panu Pio­tro­wi Prill za dłu­go­let­nią posłu­gę gra­ba­rza (18 lat); dzię­ku­je­my za całą tro­skę o to świę­te miej­sce spo­czyn­ku naszych bliskich. 

W związ­ku z rezy­gna­cją Pana Pio­tra po usta­le­niu z Radą Para­fial­ną funk­cję kopa­nia gro­bów i opie­ki nad cmen­ta­rzem podej­mu­je z dniem 2 wrze­śnia Fir­ma Usłu­gi Pogrze­bo­we „BEMAR” Babiń­ski –Pan Mariusz Babiński.

 1. Jest nowy numer Pielgrzyma 

Intencje mszalne od 4 do 10 września 2023 r.

Ponie­dzia­łek (4.09.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18:00

Msza św. na roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go i katechetycznego 

+ Ire­nę i Zyg­mun­ta Dysarz 

Wto­rek (5.09.2023r.)

godz. 18:00

 

Śro­da

6.09.2023r.)

godz. 18:00

+ rodzi­ców Zofię i Józe­fa Oller oraz Tade­usza i Jerzego 

Czwar­tek

(7.08.2023r.)

godz. 17:00

Msza św. zbio­ro­wa od Zakła­du Pogrze­bo­we­go „Bemar” za zmar­łych w sierpniu 

Pią­tek

(8.09.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa + Zbi­gnie­wa Babiń­skie­go w mie­siąc po śm.

++ Wal­de­ma­ra Sowiń­skie­go oraz rodzi­ców i rodzeństwo 

Sobo­ta

(9.09.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18:00

Z podz. za ode­bra­ne łaski z proś­bą o dal­sze bł. Boże i zdro­wie w int. Wie­sła­wy i Sta­ni­sła­wa Sumion­ka w 35 r. ślubu 

++ Wan­dę i Igna­ce­go Wąs oraz Leona i Zofię Fierek

Nie­dzie­la

ODPUST Naro­dze­nia NMP

(10.09.2023r.)

godz. 8:15

++ Roma­na Kry­czyk, Mał­go­rza­tę i Zbi­gnie­wa Uści­no­wicz oraz rodziców

godz. 10:00

+ Witol­da Zabroc­kie­go (w rocz­ni­cę uro­dzin) dziad­ków Zabroc­kich i Oso­wic­kich oraz Andrze­ja Kropidłowskiego 

godz. 11:30

Uro­czy­sta SUMA ODPUSTOWA 

 1. W Int. Para­fii i Parafian 

 2. Za zmar­łych Pro­bosz­czów i parafian