Ogłoszenia duszpasterskie XXX Niedziela Zwykła — 29.10.2023 r.

 1. Ostat­nia nie­dzie­la paź­dzier­ni­ka, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym obcho­dzo­na jest jako rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go para­fial­ne­go kościo­ła, czy­li odda­nia świą­ty­ni na wyłącz­ną wła­sność Panu Bogu. Dzi­siaj dzię­ku­je­my za nasz para­fial­ny wie­czer­nik, w któ­rym gro­ma­dzi­my się na modli­twie, na litur­gii, w któ­rym spra­wu­je­my Naj­święt­szą Ofia­rę i inne sakra­men­ty. Tutaj łączy­my się z naszym Bogiem i brać­mi. Z dzi­siej­szym dzięk­czy­nie­niem wią­że się też zobo­wią­za­nie, aby­śmy jako wspól­no­ta odpo­wied­nio dba­li o to miej­sce szcze­gól­nej obec­no­ści Boga. 

 2. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy wytrwa­le codzien­nie w paź­dzier­ni­ku modli­li się na różań­cu w Koście­le. Dzi­siaj pro­wa­dzi Róża św. Jadwi­gi z Zim­nych Zdroi. W tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek i wto­rek o 17.30. Dla dzie­ci w ponie­dzia­łek o 17.30 i wto­rek o 17.00 pod­su­mo­wa­nie różań­ca dla dzie­ci (dzie­ci przy­no­szą swo­je książeczki).

 3. Cho­rych z sakra­men­ta­mi świę­ty­mi będę odwie­dzał przed Wszyst­ki­mi Świę­ty­mi w ponie­dzia­łek 30 paź­dzier­ni­ka – pro­szę zgła­szać po Mszach św. 

 4. SPOWIEDŹ przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych będzie w ponie­dzia­łek 30 paź­dzier­ni­ka od 16.30 do 17.30.

 5. W śro­dę 1 listo­pa­da – Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Msze świę­te o godz. 8.15, 10.00 i 14.00, po któ­rej odbę­dzie się pro­ce­sja na cmen­ta­rzu i modli­twy za zmar­łych. (pro­szę o zacho­wa­nie cha­rak­te­ru modli­twy i porządku) 

 6. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych od godzi­ny 13.00 do 16.00 ruch jed­no­kie­run­ko­wy: WJAZD — ul. Dłu­ga , WYJAZD ul. Kościel­na – ruchem będą kie­ro­wać stra­ża­cy. PARKINGI: 

 • na ul. Cichej udo­stęp­nio­no dział­kę na prze­ciw­ko cmen­ta­rza (dzię­ku­je­my Panu 

Ada­mo­wi Śpi­ca i Panu Soł­ty­so­wi za przygotowanie) 

 • na ul. Polnej 13 dział­ka – pose­sja Pana Jana Jarząbka 

 • przy Ple­ba­nii

 1. W czwar­tek wspo­mi­na­my Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, jest to tak zwa­ny Dzień Zadusz­ny. Msze świę­te o godz. 8.15, 10.00 i o 18.00. O 17.30 róża­niec za zmarłych.

 2. Od 1 do 8 listo­pa­da włącz­nie moż­na codzien­nie zyskać odpust zupeł­ny za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza i odmó­wie­nie modli­twy za zmar­łych. Trze­ba speł­nić zwy­kłe warun­ka­mi otrzy­ma­nia odpu­stu, czy­li być w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej, przy­jąć Komu­nię Świę­tą, pomo­dlić się w inten­cjach wyzna­czo­nych przez papie­ża, wyklu­czyć przy­wią­za­nie do jakie­go­kol­wiek grze­chu. Odpust moż­na ofia­ro­wać wyłącz­nie za zmarłych.

 3. Podzię­ko­wa­nie:

 • Mło­dzie­ży, któ­ra uczest­ni­czy­ła w Reko­lek­cjach GPS, Pani Asi Kate­chet­ce i Szkole

 • Dzie­ciom i mło­dzie­ży z naszej Szko­ły wraz Nauczy­cie­la­mi za sprzą­ta­nie liści przy koście­le i na cmentarzu

 • Miesz­kań­com Gotel­pia i Przy­jaź­ni za posprzą­ta­nie kościoła 

 • Za deko­ra­cje w kościele 

 1. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca.

 • w czwar­tek modli­twy o powo­ła­nia i za kapła­nów w łącz­no­ści z Mszami 

 • w pią­tek oka­zja do spo­wie­dzi I piąt­ko­wej od godzi­ny 16.30 i ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

 • w sobo­tę Msza św. i róża­niec z udzia­łem Róż Różańcowych.

 1. Dzię­ku­ję za ofia­ry skła­da­ne na kolek­tę na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza

 2. Porząd­ku­jąc gro­by naj­bliż­szych pro­szę pamię­tać o segre­ga­cji śmieci.
  Do ZIELONEGO PROSZĘ wrzu­cać TYLKO SZKŁO a do ŻÓŁTEGO TYLKO PLASTIK. LIŚCIE, STARE KWIATY I WSZELKIE ODPADY NATURALNE tzw. BIO będzie moż­na skła­da od ponie­dział­ku na PRZYCZEPĘ. Pozo­sta­łe deko­ra­cje z two­rzyw sztucz­nych wrzu­ca­my do meta­lo­we­go kon­te­ne­ra. Dzię­ku­ję za zrozumienie.

 3. Jest nowy numer Piel­grzy­ma oraz kalen­da­rze katolickie 

 • duże (z Mary­ją lub Papie­żem ) – 12 zł

 • małe – 6,50 — trój­dziel­ny — 12 zł. 

Intencje mszalne

od 30 października do 5 listopada 2023 r.

 

Ponie­dzia­łek (30.10.2023r.)

godz.18.00

godz. 18:00

W I r. śm. Arka­diu­sza Kosec­kie­go + zm. z rodzi­ny Gla­ner i Jamrowskich 

W inten­cji Para­fii i Parafian 

Wto­rek (31.10.2023r.)

godz. 18:00

+ Fran­cisz­kę i Wła­dy­sła­wa Olszonowicz 

Śro­da

(1.11.2023r.)

Uro­czy­stość Wszyst­kich Świętych

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 14:00

+ rodzi­ców Zofię i Leona Fie­rek oraz + dziad­ków Wan­dę i Igna­ce­go Wąs 

+ Tere­sę i Aloj­ze­go Sztor­mow­skich oraz zm. z rodzi­ny Wasi­niew­skich i Sztormowskich

 

W int. zmar­łych spo­czy­wa­ją­cych na naszym cmentarzu 

Czwar­tek

(2.11.2023r.)

DZIEŃ ZADUSZNY

godz. 8.15

godz.10.00

godz. 18:00

+ Urszu­lę i Wła­dy­sła­wa Łęgow­skich ( w r. śm. Urszu­li) + cór­ki Haliny 

+ rodzi­ców Wan­dę i Edmun­da Kaszu­bow­skich oraz Bogdana 

+ Tere­sę i Edmun­da Drew­czyń­skich (w 2 r. śm. Tere­sy) oraz za dziad­ków z ob. stron 

Pią­tek

(3.11.2023r.)

godz. 18.00

++ Marię i Leona Gełdon 

Sobo­ta

(4.11.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18:00

+ w 2 r. śm. Jana Rekow­skie­go i syna Adama 

++ Bru­no­na Chmie­lec­kie­go (w 16 r. śm.) rodzi­ców z ob. stron oraz za ks. Ana­sta­ze­go Lica 

Nie­dzie­la

(5.11.2023r.)

godz. 8:15

+ + Leoka­dię i Jana Szmelter 

godz. 10:00

+ + Marię i Kazi­mie­rza Bor­kow­skich ( z oka­zji uro­dzin Kazi­mie­rza) oraz za Józe­fa Różek oraz dziad­ków z ob. stron 

godz. 11:30

+ Annę, Józe­fa Kreft oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron