Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Chrztu Pana Jezusa 7.1.2024 r.

 1. Dziś w litur­gii cele­bru­je­my świę­to Chrztu Pań­skie­go. To oka­zja, aby wspo­mnieć sakra­ment chrztu świę­te­go. Przez ten sakra­ment zosta­li­śmy złą­cze­ni z Chry­stu­sem i włą­cze­ni do Kościo­ła. Niech dzi­siej­szy dzień będzie dniem wdzięcz­no­ści za naszych rodzi­ców, rodzi­ców chrzest­nych, któ­rzy wyzna­jąc wia­rę, przy­nie­śli nas do świą­ty­ni, aby­śmy mogli dostą­pić odro­dze­nia z wody i Ducha Świętego.

 2. Dzi­siaj kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny dla Klau­dii 7 stycz­nia godzi­na 18.00

 3. Msze św. w okre­sie kolę­do­wym w tygo­dniu o godzi­nie 8.00. Biu­ro para­fial­ne w okre­sie kolę­do­wym czyn­ne we wtor­ki i czwart­ki rano po Mszy św. 

 4. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na nasze Semi­na­rium. W nie­dzie­lę 21 stycz­nia kolek­ta remontowa.

 5. Jest nowy numer Pielgrzyma

Inten­cje mszal­ne od 8 do 14 stycz­nia 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (8.1.2024r.)

godz. 8.00

+ żonę Zdzisławę 

+ Kazi­mie­rę i Jana Krzo­ska i bra­ta Mariana 

Wto­rek (9.1.2024r.)

godz. 8.00.

++ Bar­ba­ry Szar­mach + Jej męża Adama
( 27 r. śm. Barbary) 

Śro­da

(10.1.2024r.)

godz. 8.00

+ Roma­na Pest­ka w 12 r. śm. + Jego rodziców
i rodzeństwo 

Czwar­tek

(11.1.2024r.)

godz. 8:00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Roma­na Czepowskiego

Pią­tek

(12.1.2024r.)

godz. 8.00

+ Andrze­ja Kro­pi­dłow­skie­go w 5 r. śm. + zm. rodzi­ców + Witol­da Zabrockiego 

Sobo­ta

(13.1.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrze­bu +Ger­tru­dę Sikorską 

+ Jana i Joan­nę Lac­kow­skich i zm. z rodziny 

Nie­dzie­la (14.1.2024r.)

godz. 8:15

+ + Wan­dę, Jana i Marię Jarzombek 

godz. 10:00

+ Ire­nę i Ste­fa­na Zblewskich 

+ bra­ta Miro­sła­wa Zblewskiego 

 

godz. 11:30

+ Ada­ma Szcze­pan­kie­wicz + rodzi­ców i rodzeństwo 
z ob. stron

PLAN KOLĘD 2024

DATA

DZIEŃ

Miej­sco­wość / ulica

Godzi­na

2.01.2024

Wto­rek

Gotelp i wybudowania

9.30

3.01.2024

Śro­da

ul. Dłu­ga od kościo­ła do ul. Chojnickiej

15.00

4.01.2024

Czwar­tek

Jastrzę­bie

10.00

5.01.2024

pią­tek

Nowe Pru­sy

10.00

6.01.2024

Sobo­ta

Klo­no­wi­ce, Zawada

13.30

7.01.2024

Nie­dzie­la

Szysz­cho­wiec

13.30

8.01.2024

Ponie­dzia­łek

Kęsza, Sza­ry Kesz

10.00

9.01.2024

Wto­rek

Zim­ne Zdro­je od rów­ka za rze­ką i wybudowania

16.00

10.01.2024

Śro­da

Lip­ki Górne

15.00

11.01.2024

Czwar­tek

Sta­re Pru­sy, Szałamaje

10.00

12.01.2024

pią­tek

ul. Choj­nic­ka od figury

12.00

13.01.2024

Sobo­ta

ul. Polna, od ul. Choj­nic­kiej — lewa str. oraz ul. Słoneczna

9.30

14.01.2024

Nie­dzie­la

Ul. Polna pra­wa str. od ul. Choj­nic­kiej oraz ul Cicha 

14.00

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Świętej Rodziny 31.12.2023 r.

 1. Dziś, w ostat­nią nie­dzie­lę roku kalen­da­rzo­we­go, obcho­dzi­my świę­to Świę­tej Rodzi­ny: Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. Naszą modli­twą ota­cza­my wszyst­kie rodzi­ny, aby wzra­sta­ły w świę­to­ści, aby były śro­do­wi­skiem umac­nia­nia wia­ry, nadziei i miło­ści oraz tro­ski o każ­de­go, szcze­gól­nie star­szych i prze­ży­wa­ją­cych życio­we trudności.

 2. W ponie­dzia­łek Nowy Rok — Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi (Świę­to naka­za­ne). Msze świę­te o godz. 10.00 i 11.30 i 13.00.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I czwar­tek i piątek: 

 • W czwar­tek 4 stycz­nia modli­twy o powo­ła­nia na Mszy św. 

 • W I pią­tek oka­zja do spo­wie­dzi i ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 17.00.

 1. W sobo­tę 6 stycz­nia — Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li, któ­ra przy­po­mi­na, że Syn Boży przy­szedł do ludzi wszyst­kich naro­dów, ras i języ­ków. Tego dnia w koście­le pobło­go­sła­wi­my kadzi­dło i kre­dę, któ­rą – zgod­nie z daw­nym pol­skim zwy­cza­jem – na drzwiach naszych domów kre­śli­my pierw­sze lite­ry imion Mędr­ców ze Wscho­du: Kac­pra, Mel­chio­ra i Bal­ta­za­ra (C + M + B), doda­jąc cyfry roku Pań­skie­go. Ten zapis tłu­ma­czy­my też jako proś­bę, aby Chry­stus pobło­go­sła­wił nasz dom: „Chri­stus man­sio­nem benedicat”. 

 2. W Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pańskiego 

 • Msze św. jak w nie­dzie­lę: 8.15, 10.00, 11.30.

 • Bło­go­sła­wień­stwo kre­dy i kadzi­dła pod­czas Mszy św. o godzi­nie 8.15.

 • obcho­dzi­my Dzień Modli­twy i Pomo­cy Misjom i Misyj­ny Dzień Dzie­ci pod hasłem „W Koście­le jeste­śmy misjo­na­rza­mi”. Dla­te­go kolek­ta prze­zna­czo­na na Misje. 

 • Pod­czas Mszy św. o godz. 10.00 zamiast kaza­nia przed­sta­wie­nie Jase­łek przez dzie­ci i mło­dzież ze szko­ły w Łęgu. 

 1. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my obcho­dzić świę­to Chrztu Pań­skie­go, któ­re koń­czy litur­gicz­ny okres Naro­dze­nia Pańskiego 

 2. Kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny dla Klau­dii 7 stycz­nia godzi­na 18.00 w naszym koście­le ( szcze­gó­ły na plakacie). 

 3. Msze św. w okre­sie kolę­do­wym w tygo­dniu o godzi­nie 8.00. Biu­ro para­fial­ne w okre­sie kolę­do­wym czyn­ne we wtor­ki i czwart­ki rano po Mszy św. 

Intencje mszalne od 1 do 7 stycznia 2024 r.

Ponie­dzia­łek (1.1.2024r.)

Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi 

godz. 10.00

godz.11.30

godz. 13:00

Z podz. za łaski z proś­bą o bł. Boże i zdro­wie w inten­cji Zofii i Józe­fa w 50 – tą rocz­ni­cę małżeństwa 

+ Łucji i Gerar­da Acker­mann w r. śm. Gerarda 

Z podz. za łaski z proś­bą o bł. Boże i zdro­wie z oka­zji 103 uro­dzin Kata­rzy­ny Jarockiej 

Wto­rek (2.1.2024r.)

godz. 8.00.

++ Hele­ny i Józe­fa Mokwa + Sta­ni­sła­wa Megier 

Śro­da

(3.1.2024r.)

godz. 8.00

+ Marii Gor­no­wicz w 2 r. śm.
+ rodzi­ców Józe­fi­ny i Teodora 

Czwar­tek

(4.1.2024r.)

godz. 8:00

+ Sta­ni­sła­wa Żali­kow­skie­go w 3 r. śm. 

Pią­tek

(5.12.2024r.)

godz. 18.00

+ Roma­na Redzim­skie­go w 4 r. śm. 

Sobo­ta

(6.1.2024r.)

Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pańskiego 

godz. 8.15.

godz. 10.00

godz. 11.30

++ Ste­fa­nii West­fall + Hele­ny oraz rodziców 

+ Ilo­nę Hel­ta w 5 r. śm. 

+ męża Euge­niu­sza oraz zm. z ob. stron 

w 1 r. śm. + Ryszar­da Kaszubowskiego
i w 2 r. śm. żony Marii

Chrzest: Woj­ciech Orlikowski 

Nie­dzie­la Chrztu Pana Jezusa 

(7.1.2024r.)

godz. 8:15

+ + Zofię, Józe­fa, Jerze­go, Tade­usza Oller 

godz. 10:00

+ Ste­fa­na Sło­miń­skie­go w 11 r. śm. 

 

godz. 11:30

+ Zyg­mun­ta Kaszu­bow­skie­go i rodzi­ców

Ogłoszenia duszpasterskie Uroczystość Bożego Narodzenia 25.12.2023

 1. „Dziś naro­dził się nam Zba­wi­ciel”. Przy­szedł po to, aby przy­wró­cić naszą więź z Bogiem. Ta Dobra Nowi­na przy­no­si radość ludziom wszyst­kich cza­sów. Doda­je otu­chy i wle­wa nadzie­ję tak­że w nasze współ­cze­sne ser­ca, w cza­sie, kie­dy tak wie­lu ludzi pogrą­żo­nych jest w nocy bez­na­dziej­no­ści, zwąt­pie­nia i lęku o przy­szłość. Peł­ni wia­ry i rado­ści świę­tu­je­my więc ten szcze­gól­ny czas Boże­go Nawie­dze­nia. Niech te świę­ta dla wszyst­kich Dro­gich Para­fian i Gości będą peł­ne Boże­go bło­go­sła­wień­stwa i miło­ści, któ­rą przy­no­si ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodzi­ny i ser­ce każ­de­go z nas. Niech ta Boża radość i miłość prze­dłu­ża się na kolej­ne dni nasze­go świę­to­wa­nia i na całą naszą, nie­raz trud­ną codzienność.

 2. Pierw­szy dzień Świąt Boże­go Naro­dze­nia w ponie­dzia­łek. Msze świę­te o godz. 10.00 i 11.30 na któ­rej wystą­pi z kolę­da­mi Chór Soli Deo Gloria. 

 3. W dru­gie Świę­to Msze św. o godz. 8.15, 10.00 i 11.30 Kolek­ta prze­zna­czo­na na szko­ły katolickie. 

 4. Pra­gnę bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy tru­dzi­li się nad świą­tecz­nym wystro­jem naszej świą­ty­ni, przy­go­to­wu­jąc cho­in­ki, żłó­bek i inne deko­ra­cję świą­tecz­ne oraz dba­jąc o porzą­dek. Szcze­gól­nie podziękowania:

 • Za świer­ki do kościo­ła P. Kołat­ka z Budzisk P. Labon i P. Bel­ka z Lipek Górnych 

 • Dru­hom z OSP Złe Mię­so za przy­wie­zie­nie cho­inek i usta­wie­nie choinek 

 • Wszyst­kim Panom, któ­rzy poma­ga­li w tych pracach 

 • P. elek­try­kom i mecha­ni­kom za usta­wie­nie i pod­łą­cza­nie żłóbka 

 • P. Jano­wi Krzo­ska za zało­że­nie oświe­tle­nia na cho­in­kach oraz gir­lan­dy w prezbiterium 

 • P. Zdzi­sła­wie Szy­dłow­skiej i P. Annie Ferens za deko­ra­cje świąteczne 

 • P. Annie Ferens i Ali­nie Odya za ubo­ga­ce­nie litur­gii Pasterki 

 1. W Litur­gii tego tygodnia:

 • Wto­rek 26 grud­nia – św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczennika 

 • Śro­da 27 grud­nia — św. Jana Apo­sto­ła i Ewangelisty

 • Czwar­tek 28 grud­nia – św. Mło­dzian­ków męczenników 

 1. W Nie­dzie­lę Świę­tej Rodzi­ny 31 grud­nia po Mszy św. o godzi­nie 10.00 nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no – prze­bła­gal­ne na zakoń­cze­nie sta­re­go roku. 

 2. Zmar­li w minio­nym tygo­dniu: + Bog­dan Sikor­ski z ul. Dwor­co­wej – pogrzeb odbył się w śro­dę. + Andrzej Mądrzak z Lipek Gór­nych – pogrzeb w śro­dę o 10.00. Zmar­łych poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

 3. Od śro­dy 27 grud­nia roz­po­czy­na­my kolę­dy. Plan Kolęd jest wywie­szo­ny w gablot­ce i na stro­nie inter­ne­to­wej parafii. 

 4. Jest nowy numer Pielgrzyma

Życzenia od ks. Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny

ŻYCZENIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

NA BOŻE NARODZENIE 2023

Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie, Sio­stry i Bracia!

W naro­dze­niu Jezu­sa widzi­my Boga, któ­ry sta­je się jed­nym z nas, aby­śmy mogli stać się jed­no z Nim. To jest praw­dzi­wa tajem­ni­ca miło­ści i zba­wie­nia, któ­rą cele­bru­je­my w tym szcze­gól­nym cza­sie. Zjed­no­cze­nie z Emma­nu­elem – Bogiem z nami — niech przy­po­mni nam o potrze­bie miło­ści, prze­ba­cze­nia i hoj­no­ści w budo­wa­niu wspól­no­ty. Wspól­no­ty w rodzi­nie, Koście­le, spo­łe­czeń­stwie i pomię­dzy naro­da­mi. Dzi­siaj znak naro­dzin Jezu­sa w Betle­jem jest przede wszyst­kim wezwa­niem do poko­ju, któ­ry spró­buj­my wpro­wa­dzić pomię­dzy nami i o któ­ry się módl­my w Ukra­inie, Zie­mi Świę­tej i wszyst­kich miej­scach, gdzie nie­na­wiść pró­bu­je zwy­cię­żyć Miłość. 

Niech te Świę­ta będą oka­zją, aby­śmy spoj­rze­li życz­li­wie i z wdzięcz­no­ścią na ludzi, wśród któ­rych żyje­my, byśmy podzie­li­li się nadzie­ją i bli­sko­ścią z inny­mi, tak jak Bóg podzie­lił się z nami swo­im Synem.

Sio­stry i Bra­cia, życzę bło­go­sła­wio­nych, peł­nych poko­ju Świąt Boże­go Naro­dze­nia, a Nowy Rok niech przy­nie­sie Wam poczu­cie bez­pie­czeń­stwa oraz pew­ność, że Boża Miłość towa­rzy­szy wszyst­kim tym, któ­rzy pokła­da­ją w niej ufność. 

Niech wszyst­kim Bóg bło­go­sła­wi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Wasz biskup

+ Ryszard Kasyna

Pel­plin, dnia 25.12.2023 r.

PLAN KOLĘD 202324

DATA

DZIEŃ

Miej­sco­wość / ulica

Godzi­na

27.12.2023

Śro­da

Zim­ne Zdroje

11.30

2812.2023

Czwar­tek

Buko­wa Góra, Będźmierowice

10.00

29.12.2023

Pią­tek

Przy­jaź­nia i wybudowania

10.00

30.12.2023

Sobo­ta

Łąg Kolo­nia pod Czersk

9.00

       

31.12.2023

Nie­dzie­la

Kolę­dy nie będzie 

 

1.01.2024

Ponie­dzia­łek

Nowy Rok

 
       

2.01.2024

Wto­rek

Gotelp i wybudowania

9.30

3.01.2024

Śro­da

ul. Dłu­ga od kościo­ła do ul. Chojnickiej

15.00

4.01.2024

Czwar­tek

Jastrzę­bie

10.00

5.01.2024

Pią­tek

Nowe Pru­sy

10.00

6.01.2024

Sobo­ta

Klo­no­wi­ce, Zawada

13.30

7.01.2024

Nie­dzie­la

Szysz­cho­wiec

13.30

 

Ogłoszenia duszpasterskie IV Niedziela Adwentu 24.12.2023 r.

 1. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li w Rora­tach przez cały czas adwen­tu. Dzię­ku­je­my szcze­gól­nie dzie­ciom, ich rodzi­com i opiekunom. 

 2. Dzi­siaj Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Zadbaj­my o tra­dy­cyj­ną, chrze­ści­jań­ską opra­wę wigi­lij­nej wie­cze­rzy. Niech to będzie oka­zja, może jedy­na w roku, do pojed­na­nia, zgo­dy, wycią­gnię­cia przy­ja­znej dło­ni do kogoś spo­śród bli­skich, zna­jo­mych, w sąsiedz­twie. Niech wigi­lij­nej wie­cze­rzy towa­rzy­szą wspól­na modli­twa, lek­tu­ra frag­men­tu Pisma Świę­te­go o naro­dze­niu Zba­wi­cie­la świa­ta (Ewan­ge­lia wg św. Łuka­sza), łama­nie się opłat­kiem, wspól­ny śpiew kolęd i pasto­ra­łek. Zacho­waj­my też wstrze­mięź­li­wość od potraw mięsnych.

 3. Po Mszach moż­na zabie­rać Świa­teł­ko Betle­jem­skie­go Poko­ju do swo­ich domów oraz naby­wać jesz­cze opłatek. 

 4. Paster­ka o pół­no­cy; Pierw­szy dzień Świąt Boże­go Naro­dze­nia w ponie­dzia­łek. Msze świę­te o godz. 10.00 i 11.30 na któ­rej wystą­pi z kolę­da­mi Chór Soli Deo Gloria. 

 5. W dru­gie Świę­to Msze św. o godz. 8.15, 10.00 i 11.30

 6. W Litur­gii tego tygodnia:

  • Wto­rek 26 grud­nia – św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczennika 

  • Śro­da 27 grud­nia — św. Jana Apo­sto­ła i Ewangelisty

  • Czwar­tek 28 grud­nia – św. Mło­dzian­ków męczenników 

 1. Bóg zapłać za dary na stół do ple­ba­nii na spo­wiedź i święta.

 2. Dzi­siej­sza kolek­ta jest prze­zna­czo­na na opła­ce­nie wywóz śmie­ci z cmentarza. 

 3. W Nie­dzie­lę Świę­tej Rodzi­ny 31 grud­nia po Mszy św. o godzi­nie 10.00 nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no – prze­bła­gal­ne na zakoń­cze­nie sta­re­go roku. 

 4. Zmar­li w minio­nym tygo­dniu: + Bog­dan Sikor­ski z ul. Dwor­co­wej – pogrzeb odbył się w śro­dę. + Andrzej Mądrzak z Lipek Gór­nych – pogrzeb w śro­dę o 10.00. Zmar­łych poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

 5. Od śro­dy 27 grud­nia roz­po­czy­na­my Wizy­ty Dusz­pa­ster­skie czy­li kolę­dy. Plan Kolęd jest wywie­szo­ny w gablot­ce i na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

 6. Jest nowy numer Pielgrzyma. 

Inten­cje mszal­neod 25 do 31 grud­nia 2023 r.

 

Ponie­dzia­łek (25.12.2023r.)

Uro­czy­stość Boże­go Narodzenia 

godz. 24.00

godz.10.00

godz. 11:30

W inten­cji para­fii, para­fian i gości 

+ Wacła­wa Kliczkowskiego 

+ Wacła­wa Szulc ( w 9 r. śm.) 

Chrzest: Kor­ne­lia Landowska 

Wto­rek (26.12.2023r.)

II Dzień Świąt Boże­go Narodzenia 

godz. 8.15.

godz. 10.00

godz. 11.30

+ +męża Witol­da, teściów oraz
zm. z rodzi­ny Che­rek i Kaszubowskich 

 

++ Urszu­lę i Wła­dy­sła­wa Łęgowskich,
++ Zofię i Jana Macie­je­wicz i pokrew­nych z ob. stron 

++ Szcze­pa­na i Ewe­li­nę Truskawa 

Śro­da

(27.12.2023r.)

godz. 8.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc po śmierci
+ Wacła­wa Ackermnn 

Czwar­tek

(28.12.2023r.)

godz. 8:00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc po śmierci

+ Alfon­sa Jana Hapka 

Pią­tek

(29.12.2023r.)

godz. 8.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc po śmierci
+ Jerze­go Noga 

Sobo­ta

(30.12.2023r.)

Godz.17.00

godz. 18:00

Z podz. za łaski z proś­bą o bł. Boże dla Jadwi­gi i Zyg­mun­ta Megier z oka­zji 60 – lecia małżeństwa 

+ + męża Roma­na w 2 r. śm. + rodzi­ców i Wiesława 

Nie­dzie­la św. Rodziny 

(31.12.2023r.)

godz. 8:15

+ + Mar­tę, Leona oraz Bole­sła­wę Hoppe

godz. 10:00

+ Leona Muszar­skie­go ( z oka­zji urodzin) 

 

godz. 11:30

+ + Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich oraz + Jana Narloch i jego rodzi­ców Hele­nę i Józe­fa

Ogłoszenia duszpasterskie III Niedziela Adwentu 17.12.2023 r.

 1. Dziś trze­cia nie­dzie­la Adwen­tu, od pierw­szych słów anty­fo­ny na wej­ście: „Raduj­cie się zawsze w Panu (…)” nazy­wa­na po łaci­nie „Gau­de­te”.

 2. W dniu dzi­siej­szym roz­po­czy­na­my kwar­tal­ne dni modlitw o chrze­ści­jań­skie życie rodzin. Będzie­my wypra­szać Bożą pomoc, aby nasze rodzi­ny były śro­do­wi­skiem wzro­stu wia­ry, nadziei i miłości.

 3. Dzię­ku­ję Panom elek­try­kom i mecha­ni­kom oraz wszyst­kim, któ­rzy poma­ga­li w usta­wie­niu żłób­ka i cho­inek. Podzię­ko­wa­nia dla miesz­kań­ców Łąg – Kolo­nii za posprzą­ta­nie kościoła. 

 4. Dzię­ku­ję za ofia­ry dzi­siaj skła­da­ne na kolek­tę na remonty. 

 5. Z Mary­ją i św. Józe­fem podą­ża­my adwen­to­wą dro­gą, przy­go­to­wu­jąc się na przy­ję­cie nie­zwy­kłe­go daru – naro­dze­nia Boże­go Syna, nasze­go Odku­pi­cie­la, któ­ry na nowo otwie­ra nam bra­my nie­ba. Zapra­szam na Rora­ty od ponie­dział­ku do piąt­ku o godzi­nie 18.00

 6. Po Mszy św. przy ołta­rzu Ser­ca Pana Jezu­sa są jesz­cze do naby­cia opłat­ki wigilijne. 

 7. SPOWIEDŹ ADWENTOWA w naszej para­fii z udzia­łem zapro­szo­nych księ­ży będzie w ponie­dzia­łek 18 grud­nia

   • do połu­dnia od godz. 10.00 – 11.00 – potem Msza św.

   • popo­łu­dniu od godz. 17.00 – 18.00

 1. W czwar­tek do naszej para­fii dotrze dzię­ki har­ce­rzom Betle­jem­skie Świa­tło. Po rora­tach będzie moż­na zabie­rać do swo­ich domów. 

 2. Zmar­li w minio­nym tygo­dniu: + Marian Brze­ziń­ski z Czar­nej Wody – pogrzeb odbył się w pią­tek; + Ger­tru­da Sikor­ska z ul. Dłu­giej – pogrzeb odbył się w sobo­tę. Zmar­łych poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

Intencje mszalne od 18 do 24 grudnia 2023 r.

Ponie­dzia­łek (18.12.2023r.)

godz.11.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmierci 

+ Marię Węsierska 

+ bra­ta Janu­sza Sof­czyń­skie­go + Ojca Zbi­gnie­wa Sof­czyń­skie­go w r. urodzin 

Wto­rek (19.12.2023r.)

godz. 18.00

+ +Wal­de­ma­ra Sowiń­skie­go w 10 r. śm. 

Śro­da

(20.12.2023r.)

godz. 18.00

++ Bro­ni­sła­wa Babiń­skie­go w 20 r. śm. oraz jego żony Urszu­li w 2 r. śm. 

Czwar­tek

(21.12.2023r.)

godz. 18:00

+ Marię Bie­sek w 13 r. śm. 

 

Pią­tek

(22.12.2023r.)

godz. 18.00

++ Alfon­sa Pastwa oraz rodzi­ców Wik­to­rię i Jana 

Sobo­ta

(23.12.2023r.)

Godz.8.00

godz. 18:00

Msza św. Zbio­ro­wa w mie­siąc po śmierci
+ Jadwi­gi Sikorskiej 

+ + Leona i Marię Nel­ke (w r. śm.) oraz bra­ta Zbigniewa 

Chrzest: Mar­cel Orłowski 

Nie­dzie­la

(24.12.2023r.)

godz. 8:15

+ + Ber­nar­da Domaszk i zm. z rodzi­ny Boja­now­skich i Domaszk 

godz. 10:00

+ + Marię i Edmun­da Bac­khaus + rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga stron 

godz. 11:30

+ + Annę i Micha­ła Obszar­skich ich rodzi­ców oraz zmar­łe dzie­ci

Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Adwentu 10.12.2023 r.

 1. Dzi­siaj modli­twą i zbiór­ką do puszek wspie­ra­my Kościół na Wschodzie.

 2. Z Mary­ją i św. Józe­fem podą­ża­my adwen­to­wą dro­gą, przy­go­to­wu­jąc się na przy­ję­cie nie­zwy­kłe­go daru – naro­dze­nia Boże­go Syna, nasze­go Odku­pi­cie­la, któ­ry na nowo otwie­ra nam bra­my nie­ba. Zapra­szam na Rora­ty od ponie­dział­ku do piąt­ku o godzi­nie 18.00 – zapra­szam dzie­ci, mło­dzież i dorosłych

 3. Adwent to czas szcze­gól­nej pra­cy nad sobą. Zachę­ca­my do pod­ję­cia oso­bi­stych wyrze­czeń, upo­rząd­ko­wa­nia swo­ich spraw, zatrzy­ma­nia się i głęb­szej reflek­sji nad swo­im postę­po­wa­niem, relacjami.

 4. W gro­cie po Mszy św. są jesz­cze do naby­cia świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas /małe 10 zł./ oraz opłat­ki wigi­lij­ne jako cegieł­ka na nowe nagło­śnie­nie w kościele. 

 5. W litur­gii tego tygodnia: 

 • wto­rek 12 grud­nia — NMP z Guadalupe 

 • Śro­da 13 grud­nia — św. Łucji, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy. Wspo­mi­na­my kolej­ną rocz­ni­cę wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go w 1981 r.

 • Czwar­tek 14 grud­nia – św. Jana od Krzyża

 1. Cho­rych będę odwie­dzał z Sakra­men­ta­mi św. w pią­tek 15 grud­nia od 9.00

 2. W sobo­tę 16 grud­nia o godzi­nie 9.00 pro­szę Panów elek­try­ków, mecha­ni­ków i chęt­nych o usta­wie­nie żłób­ka w gro­cie oraz usta­wie­nie świer­ków. Miesz­kań­ców Łąg – Kolonii:
  (Łąg Kolo­nia pod Czersk; Śro­dek i Łąg Kolo­nii pod Przy­jaźń) o godzi­nie 11.30 pro­szę o posprzą­ta­nie świą­ty­ni na święta. 

 3. SPOWIEDŹ ADWENTOWA w naszej para­fii z udzia­łem zapro­szo­nych księ­ży będzie 

w ponie­dzia­łek 18 grud­nia

 • do połu­dnia od godz. 10.00 – 11.00 – potem Msza św.

 • popo­łu­dniu od godz. 17.00 – 18.00

 1. Dzię­ku­ję za nowe klęcz­ni­ki do przyj­mo­wa­nia komu­nii św. Panu Mariu­szo­wi Babiń­skie­mu i jego firmie.

 2. Zmarł + Roman Cze­pow­ski z Łąg — Kolo­nii. Pogrzeb w ponie­dzia­łek o 12.00. Róża­niec w nie­dzie­lę o 13.15 i przed pogrze­bem o 11.30 w koście­le. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

 3. Jest nowy numer Pielgrzyma.

Intencje mszalne od 11 do 17 grudnia 2023 r.

Ponie­dzia­łek (11.12.2023r.)

godz.17.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa od zakła­dów pogrze­bo­wych za zmar­łych w listopadzie

+ Zyg­mun­ta Narloch i pokrew­nych z rodzin

Wto­rek (12.12.2023r.)

godz. 18.00

+ +Marię i Edmun­da Bac­khaus ( w 3 r. śm. Marii)

Śro­da

(13.11.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc po śmier­ci za
+ Ger­tru­dę Niesiołowską

+Jana Babiń­skie­go ( w 3 r. śm.)

Czwar­tek

(14.12.2023r.)

godz. 18:00

++ Kazi­mie­rza Pału­bic­kie­go + bra­ta Romana

+ rodzi­ców Feli­cję i Władysława

Pią­tek

(15.12.2023r.)

godz. 18.00

W 25 r. śm. Jaro­sła­wa Zawadz­kie­go i Jego rodzi­ców Jani­nę i Ludwi­ka oraz + Martyny

Sobo­ta

(16.12.2023r.)

godz. 18:00

+ + Bro­ni­sła­wa Stor­mow­skie­go i rodzi­ców z ob. stron

Nie­dzie­la

(17.12.2023r.)

godz. 8:15

+ + Anto­nie­go i Edmun­da Pie­sik ( z oka­zji uro­dzin Antoniego)

godz. 10:00

+ + dziad­ków Wan­dę i Igna­ce­go Wąs

++ rodzi­ców Zofię i Leona Fierek

godz. 11:30

+ + Marian­nę War­dyn (w 23 r. śm.) i + jej męża Jana

++ zm. z rodzi­ny Pytlik i Wardyn
oraz Kazi­mie­rza Chmieleckiego